Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE

Mirosław Wasilewski1, Anna Bischoff
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ,
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Bischoff, Anna
Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE
THE COOPERATION IN THE EXCHANGE OF TAX INFORMATION BETWEEN POLAND AND OTHER EU COUNTRIES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 286-301

Słowa kluczowe

administracja podatkowa wymiana informacji podatkowej Biuro Wymiay informacji podatkowej w Koninie CCN mail

Key words

tax administration exchange of tax information central liaison office in Konin CCN mail

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zagadnienie wymiany informacji podatkowej między Polską oraz państwami UE. Przedstawiona została podstawa prawna, narzędzia, struktura oraz intensywność wymiany informacji podatkowej. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych uzyskanych z BWIP w Koninie oraz informacji zawartych w raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej w ramach programu Fiscalis 2013. Uwzględnione zostały także informacje zawarte w raportach z kontroli przeprowadzanych przez NIK w latach 2009–2015. Organy administracji podatkowej posiadają narzędzia umożliwiające wymianę informacji w sposób efektywny i usystematyzowany. W badanym okresie wymiana informacji podatkowych ulegała intensyfikacji. Pracownicy polskiej administracji skarbowej wystosowali znacząco więcej zapytań o udzielenie informacji podatkowej, niż ich otrzymali od przedstawicieli państw UE. Wymiana ta jedynie w niewielkim stopniu przyczyniła się do zapobiegania przestępstwom podatkowym. Konieczne jest więc wprowadzenie rozwiązań systemowych, ograniczających nadużycia podatkowe na skalę międzynarodową.

Abstract

The paper presents the problem of the exchange of tax information between Poland and EU countries. Study presents legal basis, tools, structure and intensity of the exchange of tax information. It was based on statistical data obtained from BWIP in Konin and the data contained in the report prepared for the European Commission in the framework of the Fiscalis 2013 program. Study also includes information collected in the reports of the inspections carried out by the NIK in the period of 2009-2015. Study shows that Polish tax authorities have access to the tools allowing to exchange tax information in an efficient and systematic way. During the analyzed period, the exchange of tax information had intensified. Employees of Polish tax administration issued significantly more requests for tax information than they received from representatives of the EU countries. This exchange only to a limited extent contributed to the prevention tax evasion. It is therefore necessary to introduce system solutions reducing tax fraud on an international scale