Ryzyko utraty płynności a możliwość ubezpieczenia należności w spółdzielniach mleczarskich

Marzena Ganc
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ganc, Marzena; ORCID: 0000-0002-5267-7940 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ryzyko utraty płynności a możliwość ubezpieczenia należności w spółdzielniach mleczarskich
THE RISK OF LOSS OF LIQUIDITY AND THE POSSIBILITY OF INSURANCE CLAIMS IN DAIRY COOPERATIVES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 32-42

Słowa kluczowe

spółdzielnia mleczarska aktywa trwałe ubezpieczenie należności handlowych.

Key words

dairy cooperatives fixed assets insurance claims.

Streszczenie

Celem pracy było określenie ryzyka utraty płynności finansowej spółdzielni mleczarskich z punktu widzenia możliwości uzyskania ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Dla ukazania istotności informacji finansowej dla procesu decyzyjnego ubezpieczyciela przeprowadzono badanie 40 największych spółdzielni mleczarskich. Okres badawczy obejmował lata 2011 – 2014. Zastosowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych, polegających na wnikliwym badaniu podmiotów pod względem płynności finansowej pozwoliło na skuteczną ocenę możliwości ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Spółdzielnie mleczarskie o niskich aktywach trwałych, zainteresowane zewnętrzną formą ograniczania ryzyka finansowego poprzez ubezpieczenie wierzytelności handlowych, w większości przypadków zostały negatywnie ocenione z punktu widzenia możliwości otrzymania takiego ubezpieczenia. Ilość spółdzielni o nienagannej płynności finansowej, które zostały pozytywnie ocenione w procesie przyznania limitu kredytowego przez zakład ubezpieczeń wahała się od 9 do 13 w zależności od badanego roku.

Abstract

The aim of the work was to determine the risk of liquidity loss dairy cooperative society from the point of view of the possibility of obtaining trade credit insurance. To show the relevance of financial information for the decision-making process of the insurer's largest dairy cooperative, 40 study was carried out. Research period covered the years 2011-2014. The use of appropriate diagnostic tools, consisting of careful study of operators on liquidity effective assessment of the possibilities for trade credit insurance. Dairy cooperatives with low non-current assets, interested in the external form of reducing financial risk through insurance claims, most of the cases have been negatively evaluated from the point of view of the possibility of such insurance. The number of cooperatives of unimpaired liquidity, which have been positively evaluated in the process of granting the credit limit by the insurance company ranged from 9 to 13, depending on the test of the year