Metale szlachetne jako klasa aktywów

Anna Kasprzak-Czelej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Kasprzak-Czelej, Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Metale szlachetne jako klasa aktywów
PRECIOUS METALS AS AN ASSETS CLASS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 52-61

Słowa kluczowe

metale szlachetne klasy aktywów ryzyko walutowe inwestowanie

Key words

precious metals assets class currency risk investment

Streszczenie

W niniejszym artykule, celem stwierdzenia czy metale szlachetne mogą stanowić oddzielną klasę aktywów dla inwestora lokującego środki w PLN, przeprowadzono analizę korelacji oraz rozkładu stóp zwrotu. Uzyskane wyniki sugerują w szczególności brak wystarczającej homogeniczności wśród badanych metali szlachetnych oraz zauważalny podział na dwie grupy: złoto i srebro z jednej strony oraz pallad i platynę z drugiej.

Abstract

The aim of the paper was to determine whether the precious metals may be considered as an separate asset class for an investor investing in PLN. The analysis of the correlation and the distribution of returns were conducted. The results suggest in particular the lack of sufficient homogeneity among the investigated metals to form an asset class, and noticed similarities between gold and silver and palladium and platinum.