Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru

Ryszard Kata
Uniwersytet Rzeszowski
Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935 (Uniwersytet Rzeszowski)
Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru
MICROECONOMIC MODEL OF COOPERATIVE BANKS ACTIVITY IN POLAND - DILEMMAS OF CHOICE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 62-72

Słowa kluczowe

banki spółdzielcze model działania banków bankowość relacyjna

Key words

cooperative banks banks' business model relationship banking

Streszczenie

W opracowaniu dokonano oceny kondycji ekonomiczno-finansowej oraz problemów strukturalnych banków spółdzielczych w Polsce w latach 2012-2016 jako przesłanek zmiany mikroekonomicznego modelu funkcjonowania banków spółdzielczych. W kontekście skali i zakresu działalności bankowej oraz rodzaju relacji z klientami, wyodrębniono trzy modele działania banków: konserwatywny, zrównoważony oraz ekspansywny. Dalej opisano atuty i słabości tych modeli, w kontekście rozwoju banków spółdzielczych.

Abstract

The paper analyzes the economic and financial condition and structural problems of co-operative banks in Poland in the years 2012-2016 as reasons to change the microeconomic model of cooperative banks. In the context of the scale and scope of banking activity and the type of relationship with customers, three models of banks' operations have been identified: conservative, sustainable and expansive. The advantages and weaknesses of these models have also been described in the context of the development of cooperative banks.