Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie

Jacek Dziwulski
Politechnika Lubelska
Dziwulski, Jacek (Politechnika Lubelska)
Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie
IMPACT OF THE LEVEL AND QUALITY OF EMPLOYEES' KNOWLEDGE ON HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN A SERVICE ORGANIZATION ON A SELECTED EXAMPLE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 7-18

Słowa kluczowe

pracownik wiedzy zarzadzanie kapitałem ludzkim organizacja usługowa.

Key words

knowledge worker human capital management service organization.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane koncepcje definiowania i strukturalizacji wiedzy. Zidentyfikowano składowe kapitału ludzkiego najbardziej istotne dla obszaru zarządzania wiedzą. Wskazano najistotniejsze elementy zarządzania organizacjami w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów niematerialnych.

Abstract

The article presents selected concepts of defining and structuring knowledge. The components of human capital most important for the area of knowledge management have been identified. The most important elements of managing organizations in the future were indicated, with particular emphasis on intangible assets.