Projektowane zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego - ocena kierunkowych założeń

Iwona Kowalska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Kowalska, Iwona; ORCID: 0000-0002-2757-7163 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Projektowane zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego - ocena kierunkowych założeń
PROPOSED CHANGES IN THE FINANCING OF LOCAL GOVERNMENT UNITS - EVALUATION OF DIRECTIONAL ASSUMPTIONS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 19(68), s. 83-94

Słowa kluczowe

finanse samorząd budżet zmiana legislacja

Key words

finance local government budget change legislation

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena kierunkowych założeń projektowanych zmian legislacyjnych w finansowaniu JST pod kątem ich potencjalnych konsekwencji dla budżetów JST. Zastosowano metodę analizy dokumentów tj. zgłoszonych w 2017 r. propozycji zmian legislacyjnych w finansowaniu JST. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż:Przekształcenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mających charakter zadań stałych, w zadania własne JST mogą utrwalić negatywne konsekwencje dla budżetów JST z tytułu braku rzetelnej wyceny realizacji tych zadań. Zmiany w zakresie naliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST mogą wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego samorządów, ale mogą także spowodować ograniczenie ich możliwości inwestycyjnych. Przekształcenia ustawowe transferu subwencyjnego na dotacyjny ograniczają samodzielność finansową JST w realizacji ich zadań własnych.

Abstract

The aim of this paper is to evaluate the directional assumptions of proposed legislative changes in the financing of local government units (LGUs) in terms of their potential consequences for LGUs’ budgets. The conducted study involved a document analysis method, i.e. the analysis of the draft legislative changes in the financing of LGUs proposed in 2017. The analysis showed that: Transformation of commissioned tasks in the scope of government administration, having the character of permanent tasks, into the LGU’s own tasks can consolidate negative consequences for LGU budgets due to the lack of a reliable valuation of these tasks. Changes in the calculation of LGU’s individual debt ratio may result in the increased financial security of local governments, but may also limit their investment opportunities. The statutory transformation of a subvention transfer into a subsidy limits the independence of LGUs in the implementation of their own tasks.