Tajemniczy klient jako metoda badawcza – wybrane problemy

Anna Mazurkiewicz-Pizło1, Wojciech Pizło2
1 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Mazurkiewicz-Pizło, Anna; ORCID: 0000-0001-8273-2229 (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Pizło, Wojciech; ORCID: 0000-0002-5212-0990 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tajemniczy klient jako metoda badawcza – wybrane problemy
MYSTERY SHOPPING AS THE RESEARCH METHOD – SELECTED PROBLEMS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 20(69), s. 112-126

Słowa kluczowe

metody badawcze fenomenologia pozytywizm obserwacja uczestnicząca badania marketingowe konsument usługi mystery shopper E. Husserl A. Comte

Streszczenie

Specyfika usług implikuje konieczność monitorowania ich jakości. Stale poszukiwane są metody oceny usług nieangażujące konsumentów. Jedną z nich jest metoda tajemniczego klienta. Celem publikacji jest diagnoza procedur stosowanych w badaniach marketingowych, a w szczególności wykorzystanie metody tajemniczego klienta w której ocena jest prowadzona przez zespół osób. Dla sprawdzenia tego podejścia zastosowano ocenę jakości usług gastronomicznych w wybranych placówkach sieci restauracji, takich jak: Pizza Hut, Pizzeria Da Grasso, Bobby Burger i Bierhalle. Innowacją w badaniu było wykorzystanie grupowej oceny usługi. Przyjęta metodyka pozwoliła na przeprowadzenie badania w zbliżonych do rzeczywistych warunków, gdyż zwykle ludzie idą do restauracji w kilka osób. Budowanie zespołów, które wspólnie oceniałyby jakość usług, daje również możliwość redukcji zróżnicowanej percepcji i różnych doświadczeń osób uczestniczących w badaniu.

Abstract

The specificity of services implies the need to monitor their quality. Methods for assessing non-consumer services are constantly sought after. The mystery client method is one of them. The purpose of this publication is to diagnose the procedures used in marketing research, and in particular to use the mysterious client method in which the assessment is conducted by a team of people. To verify this approach, the quality assessment of gastronomic services was used in selected restaurant chains, such as Pizza Hut, Pizzeria Da Grasso, Bobby Burger and Bierhalle. The innovation in the study was the use of group to evaluate services. The adopted methodology allowed to conduct the study in close to real conditions, because usually people go to a restaurant together. Building teams that would jointly assess the quality of services gives also the opportunity to reduce the diversification in perception and different experiences of people participating in the study.