CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE

Anna Milewska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Milewska, Anna; ORCID: 0000-0003-4776-6049 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE
SHARED SERVICES CENTER AS AN ENTITY RATIONALIZING COSTS IN THE ORGANIZATION – SCALE AND SCOPE OF ACTION IN POLAND
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 20(69), s. 127-135

Słowa kluczowe

Centrum Usług Wspólnych koszty racjonalizacja.

Key words

Shared Services Center costs rationalization.

Streszczenie

Celem artykułu było zaprezentowanie specyfiki, zakresu i skali działania Centrów Usług Wspólnych w Polsce. Są to podmioty racjonalizujące koszty, tworzone głównie przez międzynarodowe organizacje działające w sferze biznesu.W artykule zdefiniowane zostały determinanty lokalizacji tych jednostek oraz rodzaje usług świadczone w ramach Centrów. Ponadto wskazano także na zależność dotyczącą rozwoju centrów usług wspólnych a wzrostem liczy miejsc pracy w innych branżach. Aby osiągnąć założony cel Autorka posłużyła się m.in. danymi publikowanymi w raportach Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), który jest wiodącą organizacją reprezentującą nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce. Podmiot ten skupia centra usług wspólnych, outsourcingu procesów biznesowych, outsourcingu, centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. Ponadto w artykule zwrócono także uwagę na instrumenty New Public Managment tj. możliwości tworzenia Centrów Usług Wspólnych w podsektorze samorządowym.

Abstract

The aim of the article was to present the specificity, scope and scale of operation of Shared Service Centers in Poland. It is a cost-rationalizing entity, created mainly by international organizations operating in the sphere of business. The article defines the main determinants of the location of these units and the types of services provided as part of the Centers. In addition, there was also indicated a dependence on the development of shared service centers and the increase in the number of jobs in other industries.