Rozwój rynku gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce

Agnieszka Parlińska1, Kinga Jeziorska
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ,
Parlińska, Agnieszka; ORCID: 0000-0001-6640-3097 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jeziorska, Kinga
Rozwój rynku gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce
DEVELOPMENT OF THE GUARANTEE INSURANCE MARKET IN POLAND
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 20(69), s. 150-162

Słowa kluczowe

ubezpieczenia finansowe gwarancja ubezpieczeniowa gwarant

Key words

Financial insurance insurance guarantee the guarantor

Streszczenie

Gwarancje ubezpieczeniowe są instrumentami przeznaczonymi w głównej mierze dla przedsiębiorców, którzy uczestniczą w przetargach oraz zajmują się wykonywaniem kontraktów jako forma zabezpieczenia bez blokowania ich własnych środków finansowych. Celem artykułU była ocena rozwoju i znaczenia gwarancji ubezpieczeniowych na tle ubezpieczeń finansowych w Polsce w latach 2005-2016. Przedstawiono aspekty prawne i konstrukcje gwarancji ubezpieczeniowych. Dokonano analizy rozwoju gwarancji ubezpieczeniowych pod względem liczby zakładów ubezpieczeń, liczby wystawionych polis, wartości składki przypisanej brutto, liczby wypłat oraz wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto.

Abstract

Insurance guarantees are instruments designed mainly for entrepreneurs who participate in tenders and deal with performance contracts as a form of security without blocking their own financial resources. The paper introduces the development and importance of insurance guarantees on the background of financial insurance in Poland in the years 2005-2016. On the beginning the legal aspects and guarantees construction were presented. The analysis of the development of insurance guarantees in terms of the number of insurance undertakings, the number of issued insurance policies, values contributions assigned gross number of withdrawals and the value of the paid compensation gross were included.