Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś

Małgorzata Raczkowska1, Kinga Gruziel2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Raczkowska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-8540-8958 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gruziel, Kinga; ORCID: 0000-0003-2429-3795 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN THE EUROPEAN UNION IN URBAN-RURAL RELATIONS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 20(69), s. 172-185

Słowa kluczowe

ubóstwo granice ubóstwa wykluczenie społeczne deprywacja materialna niska intensywność pracy

Key words

poverty poverty lines social exclusion income material deprivation low work intensity

Streszczenie

Artykuł podejmuje zagadnienia odnoszące się do istoty i pomiaru ubóstwa oraz wykluczenia społecznego w dużych miastach oraz na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej. Praca została napisana na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz danych statystycznych Eurostat-u. W części teoretycznej przedstawiono definicje oraz mierniki służące do oceny analizowanych zjawisk społecznych. Uzyskane wyniki potwierdziły wyższy poziom zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarach wiejskich Wspólnoty. Ponadto w większości krajów unijnych ubóstwo relatywne na wyższym poziomie zaobserwowano na wsi, a głęboką deprywację materialną oraz niską intensywność pracy w dużych aglomeracjach miejskich.

Abstract

The article addresses issues related to measuring poverty and social exclusion in large cities and rural areas of the European Union and examines the essence of these phenomena. It was written on the basis of source literature and statistical data from Eurostat. In the theoretical part, definitions and standards used to assess the analysed social phenomena were presented. The results confirmed that the risk of poverty and social exclusion is higher in rural areas of the European Community. Furthermore, it was noted that in most EU countries relative poverty is higher in rural areas, whereas severe material deprivation and low labour intensity are characteristic of large urban areas.