SIZE DIVERSITY SHAPING FINANCIAL CONDITION OF RURAL COMMUNES OF SIEDLCE SUBREGION

Monika Wakuła
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wakuła, Monika; ORCID: 0000-0001-9896-7997 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
SIZE DIVERSITY SHAPING FINANCIAL CONDITION OF RURAL COMMUNES OF SIEDLCE SUBREGION
Zróżnicowanie zmiennych kształtujących kondycję finansową gmin wiejskich podregionu siedleckiego.
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 20(69), s. 224-233

Słowa kluczowe

financial condition commune Siedlce subregion diversity.

Key words

kondycja finansowa gmina podregion siedlecki zróżnicowanie

Streszczenie

Financial condition of basic units of territorial government is a complex phenomenon. Some authors associate it with the financial situation of the particular commune. Knowledge of the conditions influencing the situation enables governing bodies of the territorial government to make proper financial decisions. The aim of the article is an attempt to evaluate the diversity of factors shaping financial condition of communes of Siedlce subregion between 2014 and 2016. Essential data was taken from the Local Data Bank. The following features were taken into account while shaping the level of particular variables in Siedlce subregion: the measure of central tendency as well as the measures of dispersion and concentration. The conducted research indicated that communes in the studied region were the most diverse as far as their own revenue was concerned. However, they were the  most homogenous when it came to the cycle of rotation of budgetary appropriations.

Abstract

Kondycja finansowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego jest zjawiskiem złożonym. Przez wielu autorów utożsamiana jest ona z sytuacją finansową danej gminy. Znajomość czynników wpływających na nią ułatwia organom zarządzającym jednostkami samorządu terytorialnego podejmowanie właściwych decyzji finansowych. Celem artykułu jest próba oceny zróżnicowania czynników kształtujących stan finansów gmin podregionu siedleckiego w latach 2014-2016. Niezbędne dane zostały zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych. Do opisu kształtowania się poziomu poszczególnych zmiennych w podregionie siedleckim wykorzystano miary tendencji centralnej, miary rozproszenia i koncentracji. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gminy z badanego terenu są najbardziej zróżnicowanie pod względem dochodów własnych. Natomiast najbardziej jednorodną grupę stanowią pod względem cyklu rotacji środków budżetowych.