Inżynieria finansowa i instrumenty finansowe a problemy budżetowe UE

Barbara Wieliczko1, Jacek Kulawik2, Michał Soliwoda3
1, 2, 3 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB
Wieliczko, Barbara; ORCID: 0000-0003-3770-0409 (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB)
Kulawik, Jacek; ORCID: 0000-0001-8731-1765 (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB)
Soliwoda, Michał; ORCID: 0000-0003-4207-4641 (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB)
Inżynieria finansowa i instrumenty finansowe a problemy budżetowe UE
FINANCIAL ENGINEERING AND FINANCIAL INSTRUMENTS VS. EU BUDGET PROBLEMS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 20(69), s. 245-258

Słowa kluczowe

instrumenty finansowe polityka spójności dotacje budżet UE sektor MŚP.

Key words

financial instruments cohesion policy subsidies EU budget SME sector.

Streszczenie

Obecnie intensywnie poszukiwane są możliwości efektywniejszego wykorzystania dysponowanych dochodów fiskalnych przez UE. Duże nadzieje w tym kontekście wiąże się z inżynierią finansową i instrumentami finansowymi. Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie istoty, korzyści i zagrożeń oraz obszarów zastosowań inżynierii finansowej oraz instrumentów finansowych. Opracowanie ma charakter studium przeglądowego. Została wykorzystana metoda dokumentacyjna i studiów literaturowych. Rozległy interwencjonizm finansowy i kredytowy w dłuższym okresie może jednakże doprowadzić do osłabienia bodźców do wzrostu efektywności i produktywności. Szczególne niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy interwencja publiczna zdominowana jest przez dotacje i subwencje. W przypadku UE poleganie na wsparciu dotacyjnym dotyczy głównie WPR oraz polityki spójności, które obecnie stanowią 70% wydatków wspólnoty. W tym kontekście instrumenty finansowe, chociaż nie pozbawione wad, powinny w coraz większym stopniu stawać się substytutami subsydiów. Nie będzie to jednak łatwy i szybki proces, co znajdzie wyraz w ostrości negocjacji budżetu Wspólnoty na lata 2020+ oraz w jego finalnym kształcie.

Abstract

Opportunities for more efficient use of available fiscal revenues are currently being sought in EU. High hopes in this context are related to financial engineering and financial instruments. The main objective of the article is to present the essentials, benefits and risks, and areas of financial engineering and financial instruments. This paper is a review study. Documentary and literature review methods are employed. Extensive financial and credit interventions in the long run may, however, lead to a reduction in incentives for increased efficiency and productivity. Particular danger occurs when public intervention is dominated by subsidies. In the case of the EU, the reliance on subsidy support mainly concerns the CAP and cohesion policy, which currently account for 70% of EU spending. In this context, financial instruments, although not without defects, should increasingly become substitutes for subsidies. However, this will not be an easy and quick process, as will be reflected in the focus of the Community budget negotiations for 2020+ and its final form.