Kluczowe bariery komunikacyjne w zarządzaniu procesami produkcji reklam audiowizualnych w sektorze usług multimedia design

Marcin Chrząścik
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Chrząścik, Marcin; ORCID: 0000-0002-8982-1213 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Kluczowe bariery komunikacyjne w zarządzaniu procesami produkcji reklam audiowizualnych w sektorze usług multimedia design
KEY COMMUNICATION BARRIERS IN MANAGING THE PRODUCTION PROCESSES OF AUDIOVISUAL ADVERTISING IN THE MULTIMEDIA DESIGN SERVICES SECTOR
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 20(69), s. 37-47

Słowa kluczowe

komunikacja zarządzanie procesami reklama audiowizualna multimedia design

Key words

communication process management audiovisual advertisement multimedia design

Streszczenie

Studia przypadków wielu twórców projektów reklamowych oraz doświadczenie rynkowe autora pozwoliły postawić pewne hipotezy na temat istnienia barier w kooperacji pomiędzy zamawiającymi usługi reklamowe, a ich faktycznymi zleceniobiorcami. Istnieje też szereg legend rynkowych na temat konfliktów pomiędzy tymi graczami. W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne ujęcie procesów komunikacyjnych zachodzących pomiędzy uczestnikami rynku oraz wyniki badań własnych.

Abstract

Case studies of many creators of advertising projects and market experience of the author allowed to make some hypotheses about the existence of barriers in cooperation between contracting advertising services and their actual contractors. There are also many original market legends on the conflicts between these players. The article presents both: the theoretical approach to communication processes occurring between market participants and the results of own research on the subject.