Finansowanie zadań z zakresu likwidacji skutków katastrof naturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego

Marek Dylewski1, Beata Filipiak2
1 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2 Uniwersytet Szczeciński
Dylewski, Marek; ORCID: 0000-0002-5480-5264 (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Filipiak, Beata; ORCID: 0000-0003-0168-2798 (Uniwersytet Szczeciński)
Finansowanie zadań z zakresu likwidacji skutków katastrof naturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego
FINANCING OF TASKS RELATED TO THE ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS IN THE UNITS OF LOCAL GOVERNMENT AT THE POVIAT LEVEL
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, vol., nr 20(69), s. 48-59

Słowa kluczowe

jednostki samorządu terytorialnego wydatki katastrofy naturalne zarządzanie kryzysowe.

Key words

Local Government Other Expenditure Natural Disasters and Their Management

Streszczenie

Każdego roku odnotowywanych jest coraz więcej katastrof naturalnych, a ich skutki są odczuwane przez coraz więcej podmiotów gospodarczych. W artykule wskazano na teoretyczne podstawy finansowania likwidacji skutków katastrof naturalnych. Przeanalizowano poziom wydatków na likwidację skutków katastrof naturalnych w powiatach przygranicznych i wskazano na zróżnicowanie badanych powiatów i województw między sobą zakresie wielkości wydatków ponoszonych na likwidację skutków klęsk naturalnych.

Abstract

Every year there are more and more natural disasters, and their effects are felt by more and more business entities. The article pointed out the theoretical basis for the financing of liquidation of consequences of natural disasters. The level of expenditures on the elimination of the effects of natural disasters in border poviats was analyzed and it was pointed out that the examined poviats and voivodships differed in the scope of expenditures incurred for liquidation of the effects of natural disasters.