Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin

Iwona Kowalska1, Daniel Jurewicz2, Mirosław Legutko3
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, 3 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Kowalska, Iwona; ORCID: 0000-0002-2757-7163 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Jurewicz, Daniel; ORCID: 0000-0002-0581-3751 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)
Legutko, Mirosław (Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie)
Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin
FINANCIAL CONSEQUENCES OF MUNICIPALITIES’ TAXING AUTHORITY
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 118-131

Słowa kluczowe

finanse gmina podatek subwencja władztwo podatkowe

Key words

finance municipality tax subvention taxing authority

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena skali władztwa podatkowego gmin poprzez udzielanie ulg, zwolnień oraz odroczeń podatkowych, a także ocena wpływu udzielanych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych na wysokość otrzymywanej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Zastosowano metodę analizy danych pochodzących z programu Besti@. Zawiera on dane ze sprawozdań sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Przyjęty do analiz okres to lata 2006 - 2017 roku. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż: 1. Działania z zakresu władztwa podatkowego są przede wszystkim podejmowane przez organy stanowiące gmin. 2. W zakresie władztwa podatkowego gminy preferują przede wszystkim obniżanie stawek podatków poniżej maksymalnych poziomów określanych przez władze centralne. 3. W najmniejszym zakresie ulg i zwolnień podatkowych udzielają miasta na prawach powiatu, a w największym zakresie gminy wiejskie.4. Gminy stosując z własnej inicjatywy zwolnienia podatkowe mogą doprowadzić do sytuacji w której zostaną przyporządkowane do wyższej kategorii dochodowej gmin i skutkować to będzie uzyskaniem niższej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Abstract

The aim of the paper is to assess the scale of taxing authority exercised by municipalities (gmina) by granting tax reliefs, tax exemptions and tax deferrals. Additionally the paper assesses the impact of tax concessions and exemptions granted by the municipality on the amount of compensatory part of the general subvention received from the state government budget. The data analysis was conducted with the application of Besti@ software which contains data from reports prepared by local governments. The analyses cover the years 2006 - 2017. The study concludes that: 1. The power of taxing authority is primarily exercised by municipal councils (the legislative and controlling body).2. When exercising their taxing authority, municipalities prefer primarily to lower tax rates below the maximum levels set by the central authorities.3. Tax concessions and exemptions are granted least often by the cities with poviat rights and most often by rural municipalities.4. By granting tax concessions on their own initiative, municipalities may lead to a situation in which they will be assigned to a higher income category of municipalities and this will result in obtaining a lower amount of the compensatory part of the general subvention