Zarządzanie majątkiem jednostek gospodarczych o różnym profilu produkcji

Agata Marcysiak1, Adam Marcysiak2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Marcysiak, Agata; ORCID: 0000-0003-2534-9877 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Marcysiak, Adam; ORCID: 0000-0002-3132-8565 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Zarządzanie majątkiem jednostek gospodarczych o różnym profilu produkcji
MANAGEMENT OF ECONOMIC ASSETS WITH VARIOUS PRODUCTION PROFILES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 132-145

Słowa kluczowe

ocena zarządzania majątkiem kierowanie jednostką gospodarczą aktywa trwałe i obrotowe profil produkcji.

Key words

assessment of asset management management of the economic unit fixed and current assets production profile.

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu zarzadzania majątkiem podmiotów gospodarczych o różnym profilu produkcji. Materiałem badawczym były dane o gospodarstwach charakteryzujących się zróżnicowanym profilem produkcji, które w 2017 roku prowadziły rachunkowość rolną w ramach polskiego FADN. Poszczególne wielkości ukazano w przeliczeniu na jedno gospodarstwo w zł. Skalę zróżnicowania analizowano w podziale na osiem typów rolniczych. Majątek gospodarstwa przedstawiono w podziale na aktywa trwałe i obrotowe. Rozpatrywanym parametrem oceny sprawności zarządzania majątkiem była efektywność wykorzystania zasobów. Najwyższym poziomem produktywności i dochodowości kapitału odznaczały się gospodarstwa drobiarskie i ogrodnicze. Wysokim poziomem produktywności i dochodowości pracy odznaczały się gospodarstwa nastawione na chów krów mlecznych i trzody chlewnej. O jakości zarządzania podmiotu gospodarczego informuje także jego kondycja finansowa. Jej syntetycznym wskaźnikiem jest rentowność kapitału własnego ROE. Wśród analizowanych gospodarstw najwyższą dodatnią rentownością kapitału własnego odznaczały się gospodarstwa drobiarskie. Wielkość wskaźnika ROE wynosiła tutaj 14,74%. Na nieco niższym poziomie kształtował się on w gospodarstwach, gdzie dominującą produkcją był chów krów mlecznych i trzody chlewnej. Dodatnią rentownością odznaczały się jeszcze gospodarstwa ogrodnicze.

Abstract

The aim of this study is to show the scope of asset management of business entities with different production profiles. The research material was data on farms characterized by diversified production profile, which in 2017 conducted agricultural accounting under the Polish FADN. Individual sizes are shown per one household in PLN. The scale of diversification was analyzed by eight types of farming. The property of the holding is presented broken down into non-current and current assets. The efficiency of resource utilization was considered as the parameter of assessing the efficiency of asset management. Poultry and gardening farms were characterized by the highest level of productivity and profitability of capital. Farms with milk cows and pigs were characterized by a high level of productivity and profitability of work. The financial condition of the business entity also informs its financial condition. Its synthetic indicator is the profitability of ROE's equity. Among the analyzed farms, poultry farms showed the highest positive return on equity. The value of ROE was 14.74% here. At a slightly lower level, it was shaped on farms where the dominant production was dairy cows and pigs rearing. Gardening farms also had a positive profitability.