STRATEGIES FOR INTERNATIONAL ENTERPRISE COMPETITION

Eugeniusz Michalski
Politechnika Koszalińska
Michalski, Eugeniusz; ORCID: 0000-0002-0696-1772 (Politechnika Koszalińska)
STRATEGIES FOR INTERNATIONAL ENTERPRISE COMPETITION
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 160-171

Słowa kluczowe

business environment reputation market barriers

Key words

biznes środowisko renoma rynek bariery

Streszczenie

The main aim of this paper is analyzed the role, importance and methodology for creating the strategies for international competition, as well as the ways of implementing and evaluating the selected strategies. This is done by applying exploratory, descriptive and casual methods to outperform competitors and determine the scope of an enterprise’s engagement in international business. The article examines forces and steps of planning, implementing and evaluating a business strategy. Enterprises must recognize and compare the factors that compose foreign environments, especially the state and local governmental politics, legal regulations, economic and financial forces, cultural differences, business ethics, technological development, infrastructure, natural resources protections, sociological and demographic issues. Three competitive strategies have been distinguished: cost leadership, differentiation and focus. Virtues of M. Porter’s five forces model: threat of new entry, competitive rivalry, supplier power, buyer power and threat of substitutes have been considered. The selection of the target markets and recognizing customers preferences belong to the most important tasks of strategic planning. An enterprise can select three levels of international involvement: passive participation, active involvement and taking the international position. Foreign countries impose barriers on international trade, but international agreements facilitate healthy competition.

Abstract

Głównym celem artykułu jest analiza roli, znaczenia i metodologii opracowywania koncepcji strategii międzynarodowego biznesu oraz sposobów wdrażania i oceny wybranych strategii. Realizacja tego zadania została przeprowadzona przez zastosowanie badań odkrywczych, rozstrzygających i przyczynowych. Przedstawiono, metody pokonania konkurentów i skale zaangażowania przedsiębiorstwa w prowadzenie międzynarodowego biznesu. Artykuł rozpatruje czynniki determinujące międzynarodową przewagę konkurencyjną i etapy jej planowania, wdrażania i oceny. Przedsiębiorstwa musza poznać i porównywać czynniki determinujące obce środowisko, a w szczególności krajowa politykę regulacje prawne, czynniki ekonomiczne i finansowe, różnice kulturowe, etykę prowadzenia biznesu, postęp technologiczny, infrastrukturę, ochronę naturalnego środowiska oraz kwestie społeczne i demograficzne. Wyniki analizy pozwoliły na wyróżnienie najbardziej cenionych przedsiębiorstw na świecie. Trzy strategie konkurowania zostały omówione: lidera niskich kosztów, dywersyfikacji i koncentracji. Wyróżniono walory pięciu czynników konkurencji M. Portera: nasilenia istniejącej konkurencji, zagrożenia ze strony nowych konkurentów, negocjacyjnej siły dostawców, negocjacyjnej siły nabywców i zagrożenia pojawienia się nowych substytutów. Wybór rynków docelowych i rozpoznanie preferencji konsumentów stanowi ważny element planowania strategicznego. Przedsiębiorstwo może dokonać wyboru trzy poziomy międzynarodowego zaangażowania: udział bierny, aktywne zaangażowanie i ustalenie pozycji międzynarodowej. Obcy kraj może nakładać bariery na handel międzynarodowy, lecz międzynarodowe porozumienia ułatwiają wolną konkurencje.