Obciążenia fiskalne pracy mikroprzedsiębiorstw w Polsce

Rafał Rosiński
Politechnika Koszalińska
Rosiński, Rafał; ORCID: 0000-0002-9001-9922 (Politechnika Koszalińska)
Obciążenia fiskalne pracy mikroprzedsiębiorstw w Polsce
Fiscal burden on labor of micro-enterprises in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 202-210

Słowa kluczowe

koszty pracy obciążenia fiskalne mikroprzedsiębiorstwo.

Key words

labor costs fiscal burden micro-enterprise.

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza obciążeń fiskalnych pracy mikroprzedsiębiorstw w Polsce z wyodrębnieniem obciążeń osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w ramach tzw. samozatrudnienia oraz obciążeń odprowadzanych przez przedsiębiorcę za pracowników. W artykule zostały zaprezentowane ponadto uwarunkowania fiskalne prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie danych pochodzących z raportu Doing Business 2018 opracowanego przez Bank Światowy (World Bank Group). Zasadniczą kwestię w zakresie obciążeń fiskalnych pracy odgrywają obciążenia parapodatkowe pracy, wyrażające się w obowiązkowych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, co stanowi dla mikroprzedsiębiorstw jedną z większych barier w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej. W ostatnich latach Polska uzyskała znaczącą poprawę w kryterium dotyczącym czasu poświęconego rozliczeniom podatkowym.

Abstract

The purpose of the article is to present and analyze the fiscal burdens on labor of micro-enterprises in Poland with the separation of the burdens of a natural person running a business under the so-called self-employment and burdens paid by the entrepreneur for employees. The article presents also the fiscal conditions of conducting business activity based on data from the Doing Business 2018 report prepared by the World Bank Group. The basic issue of the scope of fiscal burdens on labor is quasi-tax burden, expressed in compulsory social security and health insurance contributions, which is one of the major barriers to microenterprises in the conduct and development of business. In recent years, Poland has achieved a significant improvement in terms of time devoted to tax settlements.