Dylematy wokół wykorzystania sprawozdania z całkowitych dochodów do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Małgorzata Rówińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rówińska, Małgorzata; ORCID: 0000-0001-7085-3867 (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Dylematy wokół wykorzystania sprawozdania z całkowitych dochodów do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
USE OF STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR FINANCIAL ANALYSIS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 211-219

Słowa kluczowe

rentowność analiza rentowności sprawozdanie z całkowitych dochodów

Key words

profitability profitability analyses statement of comprehensive income

Streszczenie

Informacje o wynikach działalności jednostek gospodarczych, sporządzających sprawozdanie finansowej według MSSF, prezentowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Całkowite dochody obejmują elementy kształtujące wynik finansowy (przychody i koszty) oraz inne całkowite dochody. Sposób prezentacji tych kategorii jest mało przejrzysty, zwłaszcza w kontekście wykorzystania informacji na potrzeby analizy rentowności. Na przykładzie sprawozdań finansowych wybranych spółek wskazano, jak sposób prezentacji informacji może zniekształcić postrzeganie sytuacji finansowej podmiotu.

Abstract

The information on the results of operations of business entities drawing up the financial statements on the basis of the IFRS, is presented in a statement of comprehensive incomes. Comprehensive income includes the elements affecting the financial result (revenues and costs) as well as other, comprehensive incomes. The manner of presenting those categories is not very clear, especially in terms of using the information for profitability analyses. It has been indicated, with the example of the financial statements of the selected companies, how the manner of presenting information may distort the perception of the financial condition of an entity.