Regulacje prawne dotyczące ustalania cen transferowych i ich oddziaływanie na przebieg transakcji handlowych przedsiębiorców

Aurelia Bielawska1, Michał Piechocki2
1, 2 Uniwersytet Szczeciński
Bielawska, Aurelia; ORCID: 0000-0002-7815-0530 (Uniwersytet Szczeciński)
Piechocki, Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Regulacje prawne dotyczące ustalania cen transferowych i ich oddziaływanie na przebieg transakcji handlowych przedsiębiorców
LEGAL REGULATIONS REGARDING THE DETERMINATION OF TRANSFER PRICES AND THEIR IMPACT ON THE COURSE OF COMMERCIAL TRANSACTIONS OF ENTREPRENEURS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 22-32

Słowa kluczowe

ceny transferowe podatki obowiązki przedsiębiorców dokumentowanie przebiegu transakcji

Key words

transfer prices taxes obligations of entrepreneurs documenting the course of the transaction

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie i porównanie wybranych aspektów regulacji podatkowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej w zakresie ustalania cen transferowych, stosowanych w transakcjach o niskiej wartości dodanej zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w rozliczeniach wewnątrzgrupowych i innych aspektach związanych z międzynarodowym prawem z zasadami obowiązującymi w prawie rosyjskim. Zasadnicza teza opracowania zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje podatkowe dotyczące dokumentowania zasad sporządzania cen transferowych obowiązujące w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, pomimo przyjęcia wspólnych założeń, znacznie różnią się między sobą, co uniemożliwia jednolite podejście przedsiębiorców do ich ustalania. Przygotowując opracowanie dokonano analizę literatury przedmiotu z zakresu finansów, rachunkowości i prawa, analizę i ocenę obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, a - formułując wnioski z badań - skonfrontowano wyniki analizy z doświadczeniami własnymi autorów.

Abstract

The purpose of this publication is to present European and Russian tax regulations regarding transfer pricing, transactions between related parties, intra-group settlements, low-value transactions and other aspects related to international tax law. The basic thesis is contained in the statement that the tax regulations in the world, despite the commonly accepted assumptions, differ significantly from each other, which makes it impossible for a uniform approach of entrepreneurs to the issue of transfer prices. The study was created using a critical analysis of the literature on the subject, applicable legal acts and draft legal acts, as well as the author's own experience using deductive and inductive reasoning.