Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny

Iwona Staniec
Politechnika Łódzka
Staniec, Iwona; ORCID: 0000-0002-5580-5450 (Politechnika Łódzka)
Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny
PENSION RISK AND VOLUNTARY PENSION FUNDS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 220-233

Słowa kluczowe

ryzyko emerytalne ryzyko starości dobrowolne fundusze emerytalne IKE IKZE.

Key words

pension risk old-age risk voluntary pension funds IKE IKZE

Streszczenie

Wobec ograniczania relatywnej wysokości świadczeń z publicznych systemów emerytalnych coraz większego znaczenia nabierają dodatkowe zabezpieczenia emerytalne. W ujęciu polskim tworzone są one z indywidualnej inicjatywy lub inicjatywy pracodawcy. Podstawową rolą tego zabezpieczenia jest zapewnienie utrzymanie standardu życia po przejściu na emeryturę, a wynika ono ze świadomości przyszłego emeryta. Celem niniejszego opracowania jest dokonanie charakterystyki ryzyka w dodatkowych zabezpieczeniach emerytalnych ze wskazaniem na ich powszechność. W pracy wykorzystano przegląd literatury oraz analizy statystyczne. Przeprowadzone rozważania wskazują na niejednoznaczność definicji ryzyka emerytalnego oraz niska popularność IKE i IKZE wśród polskiego społeczeństwa.

Abstract

In view of limiting the relative amount of benefits from public pension systems, voluntary pension security becomes increasingly important. In Polish terms, they are created from an individual initiative or initiative of the employer. The primary role of this security is to ensure that the standard of living is maintained after retirement, and it results from the awareness of the future pensioner. The purpose of this study is to characterize the risk in voluntary pension, indicating its universality. The work uses a literature review and statistical analysis. The considerations made indicate the ambiguity of the definition of voluntary risk and the low popularity of IKE and IKZE among Polish society.