ACTORS OF THE INSTITUTIONAL REFORMS OF THE EUROPEAN BANKING SECTOR IN RESPONSE TO THE CRISIS

Małgorzata Zaleska
The Institute of Banking, Warsaw School of Economics
Zaleska, Małgorzata; ORCID: 0000-0003-3963-7298 (The Institute of Banking, Warsaw School of Economics )
ACTORS OF THE INSTITUTIONAL REFORMS OF THE EUROPEAN BANKING SECTOR IN RESPONSE TO THE CRISIS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 234-245

Słowa kluczowe

financial crisis banking reforms financial safety net central bank

Key words

kryzys finansowy reformy bankowe sieć bezpieczeństwa finansowego bank centralny

Streszczenie

The article presents the main European policy makers implementing the reform of the banking sector in response to the contemporary global financial crisis. The institutional changes are assessed in the paper, including the establishment of the European banking union, modifications in the EU deposit insurance systems and considerable strengthening of the role of central banks, with special focus on the European Central Bank. Moreover, potential sources of another financial crisis are identified and further institutional changes in finance are proposed.

Abstract

W opracowaniu przedstawiono głównych europejskich decydentów reform sektora bankowego w odpowiedzi na współczesny, globalny kryzys finansowy. Dokonano również oceny wprowadzonych zmian instytucjonalnych, w tym stworzenia europejskiej unii bankowej, modyfikacji w unijnych systemach gwarantowania depozytów oraz istotnego zwiększenia roli banków centralnych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Banku Centralnego. Ponadto zidentyfikowano potencjalne źródła kolejnego kryzysu finansowego oraz zaprezentowano propozycję dalszych zmian instytucjonalnych w sferze finansów.