Rozwój sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Ryszard Kata1, Justyna Chmiel2
1, 2 Uniwersytet Rzeszowski
Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935 (Uniwersytet Rzeszowski)
Chmiel, Justyna; ORCID: 0000-0002-3890-2785 (Uniwersytet Rzeszowski)
Rozwój sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 21(70), s. 80-93

Słowa kluczowe

sektor bankowy kraje Europy Środkowo-Wschodniej

Key words

banking sector Central and Eastern European countries

Streszczenie

Głównym celem artykułu było określenie poziomu rozwoju sektora bankowego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (ESW) i porównanie go do poziomu przeciętnego dla całej Unii Europejskiej oraz strefy euro. Analizie poddano zmienne dotyczące wielkości sektora, dostępności usług bankowych, a także efektywności ekonomicznej i stabilności sektora. Obliczony na ich podstawie syntetyczny wskaźnik rozwoju sektora bankowego wykazał, że zmniejsza się zróżnicowanie w rozwoju sektora bankowego pomiędzy krajami ESW. W latach 2008-2016 większości krajów regionu zmniejszyła także dystans w rozwoju sektora w stosunku do średniej w Unii Europejskiej.

Abstract

The main purpose of the article was to determine the level of development of the banking sector in the countries of Central and Eastern Europe (CEE) and compare it to the average level of the European Union and the euro area. The analysis covered variables concerning the size of the sector, availability of banking services, as well as economic efficiency and stability of the sector. The synthetic development index of the banking sector calculated on their basis shows that the diversification in the development of the banking sector between the CEE countries is diminishing. In 2008-2016, most of the region's countries have also reduced the distance in the development of the sector in relation to the average in the European Union.