PURCHASE DETERMINANTS OF DURABLE GOODS FOR RESIDENTS OF LARGE CITIES IN POLAND

Bogdan Sojkin1, Magdalena Ankiel2
1, 2 Poznań University of Economics
Sojkin, Bogdan; ORCID: 0000-0001-5468-8638 (Poznań University of Economics)
Ankiel, Magdalena; ORCID: 0000-0003-2594-1600 (Poznań University of Economics)
PURCHASE DETERMINANTS OF DURABLE GOODS FOR RESIDENTS OF LARGE CITIES IN POLAND
Determinanty zakupu dóbr trwałego użytku przez mieszkańców dużych miast w Polsce
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 184-192

Słowa kluczowe

purchasing behavior purchase determinants analysis of variance Poland

Key words

zachowania nabywcze determinanty zakupu analiza wariancji

JEL Classification

D12 D31 M31

Streszczenie

The article presents an analysis of purchase determinants for individual consumers of durable goods in 6 large cities in Poland. The analysis has been based on the outcomes of consumer research carried out in the years 2016 and 2017 at Poznan University of Economics and Business, as well as on other research studies published in Polish publications. The results of the study demonstrate groups of determinants that shape the purchasing decisions of consumers of durable products, as well as their variability in years 2016 and 2017.

Abstract

W artykule zaprezentowano analizę czynników zakupu dóbr trwałego użytku w grupach indywidualnych klientów w 6 dużych miastach w Polsce. Analiza oparta została na wynikach badań konsumenckich przeprowadzonych w latach 2016 i 2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na wynikach innych badań opublikowanych w polskich czasopismach. W wynikach badania zaprezentowano zbiory determinant kształtujące decyzje zakupowe konsumentów dóbr trwałego użytku oraz ich zmienność w latach 2016-2017.