Obszary wiejskie w systemie ekonomiczno-społecznym państw Unii Europejskiej

Jacek Strojny1, Wiesław Musiał2
1, 2 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Strojny, Jacek; ORCID: 0000-0003-4632-8645 (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Musiał, Wiesław; ORCID: 0000-0002-8213-4859 (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Obszary wiejskie w systemie ekonomiczno-społecznym państw Unii Europejskiej
RURAL AREAS IN THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF EU COUNTRIES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 193-209

Słowa kluczowe

obszary wiejskie UE ludność na obszarach wiejskich wartość dodana brutto (GVA)

Key words

EU rural areas population of rural areas employment on rural areas gross value added (GVA)

JEL Classification

Q18 R14 Q15

Streszczenie

W opracowaniu podjęto problem identyfikacji i oceny obszarów wiejskich oraz pośrednich wiejsko-miejskich krajów Unii Europejskiej. Dla wybranych czterech zmiennych opisujących ich; powierzchnię, udział ludności, udział zatrudnionych i wypracowaną wartość dodaną brutto (GVA) wykonano analizy tabelaryczne, analizę skupień oraz dokonano dyskryminacji informacji statystycznej przy zastosowaniu techniki drzew klasyfikacyjnych. Przeprowadzone badania wskazały na wielowymiarowe zróżnicowanie obszarów wiejskich oraz ich duże, choć zróżnicowane znaczenie w ekonomii poszczególnych krajów. Na wydzielonych stricte obszarach wiejskich krajów UE, które stanowią 49,7% powierzchni, zamieszkuje 34,7% ludności, 26,7% znajduje zatrudnienie na wsi, a udział w wypracowanej wartości dodanej wynosi 13%. Analiza taksonomiczna skutkowała wyodrębnieniem trzech grup (skupień) liczących po osiem państw. Polska w tej kompleksowej ocenie obszarów wiejskich jest podobna do Czech, Danii, Francji, Łotwy i Niemiec.

Abstract

The study undertakes the problem of identifying, cataloguing, and evaluating rural areas and intermediate areas of European Union countries, for four selected variables which describe: area, share of population, share of employed, and share of gross value added (GVA). Tabular analyses and cluster analysis ware conducted, and the statistical information was differentiated through classification trees. The research revealed multidimensional diversification of rural areas and their meaningful, although diverse, relevance within the economic systems of individual countries. 34,7% of the EU population reside in strictly rural areas, which make up 49,7% of the EU geographic area. The share of employed in rural areas in the EU amounts to 26,7%. Additionally, the contribution of the rural areas to elaborated gross value added adds up to 13%. The taxonomy resulted in the extraction of three groups (clusters), each containing eight countries. According to that comprehensive evaluation of rural areas, Poland is similar to the Czech Republic, Denmark, France, Latvia and Germany.