PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF MARKETING AUDIT AS STRATEGIC CONTROL

Piotr Hadrian
Crakow University of Economics
Hadrian, Piotr; ORCID: 0000-0003-0922-920X (Crakow University of Economics)
PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF MARKETING AUDIT AS STRATEGIC CONTROL
Praktyczne uwarunkowania implementacji strategicznej kontroli marketingu w formie audytu
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 65-76

Słowa kluczowe

marketing management strategic marketing control marketing audit

Key words

zarządzanie marketingiem strategiczna kontrola marketingu audyt marketingu

JEL Classification

M31 M42

Streszczenie

The article discusses the problems of marketing control, understood as a function which tops the management cycle. The immediate aim of this article is to present the results of research on the use of marketing audit as a form of strategic marketing control, in particular, the indicated factors that affect the limitation of its use. Considerations on the theoretical aspect, as well as the analysis of empirical material of a secondary and primary nature, were conducted using the literature studies method and qualitative research methods. I presented the results of several studies directly devoted to the problems of implementing marketing audit against the background of analyzing the place of audit in the structure of marketing control. The research, although conducted at different times, in different markets and using different methods, undertook similar research topics, which allows, to some extent, a qualitative comparative analysis of their results. The presented results show that the degree of the use of marketing audit in economic practice still should be assessed as weak. Limiting factors for the use of marketing audit in enterprises include, first and foremost: restricting access to information necessary in the process of auditing, unawareness of the benefits resulting from the implementation of marketing audit, the unclear nature of marketing activities undertaken, and the fear of excessive organizational and financial burden.

Abstract

Artykuł poświęcony jest problematyce kontroli marketingu rozumianej jako funkcja wieńcząca cykl procesu zarządzania. Bezpośrednim celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących wykorzystywania audytu marketingu jako formy strategicznej kontroli marketingu, a w szczególności wskazywanych czynników, które wpływają na ograniczenie jego wykorzystania. Rozważania w części teoretycznej, jak i analizie materiału empirycznego o charakterze wtórnym i pierwotnym, prowadzone były z wykorzystaniem metody studiów literaturowych oraz metod badań jakościowych.Na tle rozważań poświęconych usytuowaniu audytu w strukturze kontroli marketingu, dokonano prezentacji wyników kilku badań, poświęconych bezpośrednio problemom implementacji audytu marketingu. Badania, choć prowadzone w odmiennym czasie, na różnych rynkach i różnymi metodami, podejmowały podobne zagadnienia badawcze, co umożliwia w pewnym zakresie dokonanie jakościowej analizy porównawczej ich wyników. Z zaprezentowanych wyników wynika, że stopień wykorzystywania audytu marketingu w praktyce gospodarczej, niezmiennie należy ocenić jako słaby. Za czynniki ograniczające wykorzystanie audytu marketingu w przedsiębiorstwach, należy uznać przede wszystkim ograniczenie dostępu do informacji niezbędnych w procesie realizacji audytu, nieświadomość korzyści wynikających z realizacji audytu marketingu, nieklarowny charakter podejmowanych działań marketingowych oraz obawy przed nadmiernymi obciążeniami natury organizacyjnej i finansowej.