Programy Interwencyjne w Polityce Pieniężnej Eurosystemu

Grażyna Ancyparowicz
Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Ancyparowicz, Grażyna; ORCID: 0000-0003-0196-7873 (Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Programy Interwencyjne w Polityce Pieniężnej Eurosystemu
INTERVENTION PROGRAMS IN THE MONETARY POLICY OF THE EUROSYSTEM
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 7-17

Słowa kluczowe

bank centralny luzowanie ilościowe duży program skupu aktywów.

Key words

central bank quantitative easing large scale asset purchase programs.

JEL Classification

G01 G21 G28 H12.

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia uwarunkowania prawne i przesłanki tzw. luzowania ilościowego (quantitative easing, QE) w polityce pieniężnej Eurosystemu. Omówiono główne programy interwencyjnych zakupów dłużnych papierów wartościowych, wzmiankując związane z tymi programami ryzyka dla stabilności systemu finansowego, które mogą zmaterializować się w dalszej perspektywie. Podkreślono potrzebę stałego monitorowania niestandardowych instrumentów finansowych stosowanych w krajach Eurolandu, tak aby polskie centralne instytucje finansowe rozporządzały pełnym instrumentarium przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w sferze krajowych finansów i gospodarki, które mogłyby zaistnieć i u nas w sytuacji kryzysowej o globalnym zasięgu. W badaniu zastosowano metodę analizy dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz wewnętrznych materiałów NBP dotyczących niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej.

Abstract

This article presents the underlying legal and economic bases of so-called quantitative easing (QE) in the monetary policy of the Eurosystem. Large asset purchase programs and other intervention purchases of securities are discussed, and the risks of such policies for the long-term stability of the financial system are also addressed. It is noted that the non-standard financial instruments which are used in the Eurozone require close monitoring by Polish government financial institutions. This would help Poland access the full range of financial instruments that could be used to neutralize any unfavorable developments in the national financial sector and in the Polish economy which might occur in a global economic crisis. The research is based on analysis of European Central Bank documents and analytical studies of the Polish National Bank concerning non-standard instruments of financial policy.