BANK EFFICIENCY AND CONCENTRATION OF THE BANKING SECTOR IN THE CEE COUNTRIES

Sylwester Kozak1, Agata Wierzbowska2
1 Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2 Kobe University
Kozak, Sylwester; ORCID: 0000-0001-9485-6704 (Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Wierzbowska, Agata; ORCID: 0000-0001-8641-3217 (Kobe University)
BANK EFFICIENCY AND CONCENTRATION OF THE BANKING SECTOR IN THE CEE COUNTRIES
Efektywność banków a koncentracja sektora bankowego w krajach EŚW
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 77-89

Słowa kluczowe

CEE countries bank efficiency market concentration.

Key words

kraje EŚW bank efektywność koncentracja rynku.

JEL Classification

G10 G15 G21

Streszczenie

The relationship between the structure of the banking market and efficiency of banks has been a subject of many studies for several decades. There is no uniform opinion on the correlation between these variables. The goal of the research is to investigate this relationship for 96 banks operating in eleven CEE countries in the years of 2005-2017. Bank efficiency scores are assessed with the SFA method and regressed with bank and macroeconomic characteristics. The results show that the efficiency of banks is positively affected by the concentration of the market on which they operate, as well as by the size of individual banks. This relationship is valid for all examined countries. Additionally, bank efficiency is positively impacted by improving the banking system. On the other hand, the GDP per capita, inflation rate and bank capital ratio are not conducive to bank efficiency.

Abstract

Zależność między strukturą rynku bankowego a efektywnością banków jest przedmiotem wielu badań od kilku dziesięcioleci. Większość z nich wskazuje na dodatnią korelację między tymi zmiennymi. Celem badania jest zbadanie tej relacji dla 96 banków działających w jedenastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2005-2017. Efektywność banków jest wyznaczana przy pomocy metody SFA a następnie poddana regresji względem czynników makroekonomicznych i indywidualnych dla banków. Wyniki badania wskazują, że na efektywność banków pozytywnie wpływa koncentracja rynku, a także wielkość ich aktywów. Zależność ta jest obecna we wszystkich badanych krajach. Dodatkowo stwierdzono, że na efektywność banków pozytywnie wpływa rozwój systemu bankowego. Natomiast przeciwnie, PKB pc, stopa inflacji i współczynnik kapitałowy banku nie sprzyjają wydajności banków.