BUILDING A BRAND FOR THE CITY OF LODZ: MOTIVATING AND DEMOTIVATING FACTORS FOR MANAGERS OF CULTURAL INSTITUTIONS

Wioletta Krawiec
University of Łódz
Krawiec, Wioletta; ORCID: 0000-0001-5619-9467 (University of Łódz)
BUILDING A BRAND FOR THE CITY OF LODZ: MOTIVATING AND DEMOTIVATING FACTORS FOR MANAGERS OF CULTURAL INSTITUTIONS
Czynniki motywujące i demotywujące menedżerów instytucji kultury w obszarze budowania marki miasta Łodzi – wyniki badań
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 90-105

Słowa kluczowe

city brand manager grounded theory cultural institutions motivators de-motivators

Key words

marka miasta menedżer teoria ugruntowana instytucje kultury motywatory demotywatory

JEL Classification

M14 M31

Streszczenie

The article aims to identify areas/factors that may motivate or discourage managers of cultural institutions from getting actively involved in the process of building the Lodz brand for cultural resources. The article describes the manager profile of cultural institutions and presents an ordered list of factors (stimuli) that have a positive or negative impact on the activities of managers of cultural institutions in the area of creating the city brand. The empirical basis of the article is interviews with managers and promotion employees in the city's cultural institutions in Lodz. Data analysis was carried out by the principles of grounded theory methodology. The research has been carried out since December 2017 within the Department of Marketing and the Department of City and Region Management of the Faculty of Management at the University of Lodz as part of the project: "Cooperation of public administration with cultural institutions in the context of building a city brand".

Abstract

Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów/ czynników, które mogą motywować lub też zniechęcać menedżerów instytucji kultury do aktywnego zaangażowania się w proces budowania marki Łodzi o zasoby kultury. W artykule opisano profil menedżera instytucji kultury oraz zaprezentowano uporządkowaną lisy czynników (bodźców), które mają pozytywny bądź negatywny wpływ na działania menedżerów instytucji kultury w obszarze kreowania marki miasta. Podstawę empiryczną artykułu stanowią wywiady przeprowadzone z menedżerami i pracownikami ds. promocji w miejskich instytucjach kultury w Łodzi. Analiza danych została przeprowadzona zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Badania te są prowadzone od grudnia 2017 r. w obrębie Katedry Marketingu oraz Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu: „Współpraca administracji publicznej z instytucjami kultury w kontekście budowania marki miasta”.