DIVERSE ASPECTS OF LOCAL FISCAL CAPACITY – CASE STUDY OF POLAND

Elżbieta Malinowska-Misiąg
Warsaw School of Economics
Malinowska-Misiąg, Elżbieta; ORCID: 0000-0001-8710-781X (Warsaw School of Economics )
DIVERSE ASPECTS OF LOCAL FISCAL CAPACITY – CASE STUDY OF POLAND
Różne wymiary potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego – przykład Polski
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 113-122

Słowa kluczowe

fiscal capacity fiscal effort LGUs’ revenues local disparities

Key words

potencjał dochodowy wysiłek fiskalny dochody JST zróżnicowania lokalne.

JEL Classification

H70 H71

Streszczenie

The structure of the financial system of local government units (LGUs) determines the efficiency of its operation and development opportunities. Such a system should take into account both appropriately assigned sources of its own revenues as well as properly estimated expenditure needs, and equalization transfers. This paper focuses on the revenue side, more precisely – on the fiscal capacity of local governments. The paper begins by analyzing the concept of fiscal capacity in foreign and Polish literature. Then, three different types of fiscal capacity are distinguished, which is justified by the different purposes for which such capacities can be used. The remainder of the paper presents the amounts of fiscal capacity of various types of Polish LGUs in 2010-2017. An attempt was also made to identify external factors affecting the amount of this capacity.

Abstract

Konstrukcja systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) determinuje efektywność jego funkcjonowania i możliwości rozwoju. Taki system powinien uwzględniać zarówno odpowiednio przypisane źródła dochodów własnych, jak i właściwie oszacowane potrzeby wydatkowe oraz transfery wyrównawcze. Artykuł koncentruje się na dochodach, a ściślej – na potencjale dochodowym samorządów lokalnych. Rozpoczyna go analiza pojęcia potencjału dochodowego w literaturze zagranicznej i polskiej. Następnie rozróżniono trzy różne kategorie potencjału dochodowego, co jest uzasadnione różnymi celami, dla których potencjał może być wykorzystywany. W dalszej części artykułu przedstawiono wielkości potencjału dochodowego różnych rodzajów JST w Polsce w latach 2010–2017. Podjęto również próbę zidentyfikowania czynników zewnętrznych wpływających na wielkość potencjału.