IMPACT OF PANELISTS ON WIBOR RATES – HYBRID APPROACH

Piotr Mielus
Warsaw School of Economics
Mielus, Piotr; ORCID: 0000-0003-0194-5172 (Warsaw School of Economics)
IMPACT OF PANELISTS ON WIBOR RATES – HYBRID APPROACH
Wpływ panelistów na kształtowanie się stawki WIBOR – podejście hybrydowe
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 123-133

Słowa kluczowe

financial benchmarks money market hybrid method

Key words

wskaźniki finansowe rynek pieniężny metoda hybrydowa

JEL Classification

G01 G14 G15

Streszczenie

The reform of financial benchmarks is one of the key elements of stability and trust in the financial market. In the money market, it is difficult to implement reforms because of the disappearance of the interbank deposit market, which was a reference market for IBOR-type rates. A solution is a hybrid method which combines declarations of panelists and prices of eligible transactions. Based on historic time series, the article analyses the impact of individual banks on the published index and presents the way the hybrid method can be used for WIBOR 3M. On the grounds of empirical data, the impact of particular banks was found to be moderate and the hybrid method proved to generate an interest rate series of a similar level, but of greater variance. The key problem is a limited impact of real-transaction prices on the published rate due to a low share of concluded deals and divergence of their prices from quotes generated by so called expert judgment in the analysed period.

Abstract

Reforma wskaźników finansowych jest jednym z kluczowych elementów stabilności i zaufania na rynku finansowym. Na rynku pieniężnym, wdrożenie reformy jest trudne ze względu na zanik międzybankowego rynku depozytowego, który stanowił rynek referencyjny dla stawek typu IBOR. Rozwiązaniem jest metoda hybrydowa stanowiąca połączenie deklaracji panelistów oraz cen zawartych transakcji spełniających wyznaczone kryteria. Artykuł, na podstawie historycznych szeregów czasowych, analizuje wpływ poszczególnych banków na kształtowanie się publikowanego indeksu oraz prezentuje aplikację metody hybrydowej dla wskaźnika WIBOR 3M. Na podstawie danych empirycznych ustalono, że wpływ poszczególnych banków jest umiarkowany, a metoda hybrydowa generuje szereg stóp procentowych o podobnym poziomie stawki, ale o wyższej wariancji. Problemem jest niski udział cen transakcyjnych w procesie kształtowania stawki, ze względu na ograniczoną liczbę zawartych transakcji oraz rozbieżność ich cen z ocenami eksperckimi składanymi w okresie analizowanej próby.