ENTITIES PERFORMING SELF-GOVERNMENT PUBLIC TASKS - SPECIFICITY OF ACTING AND FUNDING

Anna Milewska
Warsaw University of Life Sciences
Milewska, Anna; ORCID: 0000-0003-4776-6049 (Warsaw University of Life Sciences)
ENTITIES PERFORMING SELF-GOVERNMENT PUBLIC TASKS - SPECIFICITY OF ACTING AND FUNDING
Podmioty wykonujące samorządowe zadania publiczne – specyfika działania i finansowania
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 146-155

Słowa kluczowe

local government public tasks municipal companies finance.

Key words

samorząd zadania publiczne spółki komunalne finanse.

JEL Classification

H41 H44 H72

Streszczenie

The goal of this article was to identify and characterize entities that participate in the process of performing public tasks. It contains their types and method of financial and/or organizational relationship with the budget of the municipal self-government. The article uses the methods of analysis and literature review as well as inductive and deductive reasoning. Institutional documents of a normative nature regarding the principles of self-government functions and literature on public (local) finances were used for the conducted research. The results show that functionally, the relationships between municipal companies and a commune budget can lead to disruptions in the assessment of the state of indebtedness of a local government entity. Following the experience of Great Britain, it can be concluded that one of the rational possibilities for carrying out projects is through a Public-Private Partnership. However, this solution can also bring financial dangers. Incorrectly dividing risks may lead to postponements of project performance or an excessive financial burden on the local government. It should also be noted that the private capital involvement formula (PPP contracts) can be used when there are economic benefits in the implementation of a specific public project, the scale of which may be of interest to the owners of capital. A significant number of public projects that are carried out by municipalities, especially in smaller (rural) entities, are in short supply and, in principle, do not give such an opportunity.

Abstract

Celem artykułu było wskazanie i scharakteryzowanie podmiotów, które uczestniczą w procesie wykonywania zadań publicznych. Zamieszczono w nim ich typy i sposób finansowego lub/i organizacyjnego powiazania z budżetem samorządu gminnego. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Do prowadzonych badań wykorzystano dokumenty instytucjonalne o charakterze normatywnym dotyczące zasad funkcjonowania samorządu oraz literaturę przedmiotu z zakresu finansów publicznych (lokalnych). Po dokonaniu badań dowiedziono, że funkcjonalnie spółek komunalnych i ich rozliczenia z budżetem gminy może prowadzić do zakłóceń w dokonaniu oceny stanu zadłużenia podmiotu samorządowego. Podążając za doświadczeniem Wielkiej Brytanii uznać można, że jedną z racjonalnych możliwości realizacji zadań jest zawieranie umów w ramach Parnterstwa Publiczno-Prywatnego. Jednakże i to rozwiązanie może nieść ze sobą niebezpieczeństwa finansowe. Nieprawidłowy podział ryzyk, może doprowadzić do przesunięcia wykonania zadania w czasie lub zbyt dużego obciążenia finansowego samorządu. Ponadto formuła angażowania kapitału prywatnego w ramach PPP może być zastosowana w sytuacji, gdy przy realizacji określonego zadania publicznego pojawiają się korzyści ekonomiczne, których skala może zainteresować właścicieli kapitału. Znaczna część zadań publicznych realizowana przez gminy, szczególnie w mniejszych ośrodkach (wiejskich) jest deficytowa i co do zasady, nie daje takiej szansy