SELECTED UNDERTAKINGS OF SHARING TRANSPORT SERVICES BY CONTEMPORARY CONSUMERS: RESEARCH RESULTS

Beata Tarczydło1, Anna Kondak2, Adrian Konior3
1, 2, 3 AGH University of Science and Technology
Tarczydło, Beata; ORCID: 0000-0003-1249-9972 (AGH University of Science and Technology)
Kondak, Anna; ORCID: 0000-0002-5377-7927 (AGH University of Science and Technology)
Konior, Adrian (AGH University of Science and Technology)
SELECTED UNDERTAKINGS OF SHARING TRANSPORT SERVICES BY CONTEMPORARY CONSUMERS: RESEARCH RESULTS
Wybrane przedsięwzięcia współdzielonych przez współczesnych konsumentów usług transportowych. Wyniki badań
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 222-236

Słowa kluczowe

consumers behaviour sharing services and/or products sharing economy sharing transport services in the Polish market case studies research results and recommendations.

Key words

zachowania konsumentów współdzielenie usług i/lub produktów ekonomia współdzielenia przedsięwzięcia współdzielenia usług transportowych z rynku polskiego studia przypadków rezultaty badań i rekomendacje.

JEL Classification

D16 M21 M31 Q01

Streszczenie

The primary objective of the paper is to discuss examples of sharing transport services in the Polish market as manifestations of the application of the idea of the sharing economy by contemporary consumers. Based on the essence of the considered concept and/or economy model, a review of previous studies was made and subjects for the authors’ own research were selected. The case study and online survey methods were used. In particular, services offered under the Traficar, Uber, and Wavelo brands were analysed. The research that was conducted made it possible to identify the determinants, as well as the advantages and disadvantages, of this type of market practice. It also allowed to develop certain recommendations for marketers interested in the methodical application of sharing services and/or products.

Abstract

Celem głównym opracowania było omówienie przykładów współdzielenia przez współczesnych konsumentów usług transportowych z rynku polskiego jako przejawu zastosowania idei ekonomii współdzielenia. Wychodząc od istoty uwzględnianej koncepcji i/lub modelu gospodarki, dokonano przeglądu dotychczasowych badań i wybrano obiekty do badań własnych autorów opracowania. Zastosowano metody studiów przypadków i ankietę internetową. W szczególności objęto analizą przedsięwzięcia oferowane pod markami Traficar, Uber i Wavelo. Przeprowadzone badania umożliwiły zidentyfikowanie uwarunkowań oraz zalet i wad tego typu praktyk rynkowych. Pozwoliły także na wypracowanie pewnych rekomendacji dla marketerów zainteresowanych metodycznym wdrażaniem współdzielenia usług i/lub produktów.