FOOD SELF-SUPPLY IN NEW CONSUMER TRENDS

Paulina Trębska
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Trębska, Paulina; ORCID: 0000-0002-0364-4296 (Warsaw University of Life Sciences – SGGW)
FOOD SELF-SUPPLY IN NEW CONSUMER TRENDS
Samozaopatrzenie żywnościowe w nowych trendach konsumenckich
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 237-246

Słowa kluczowe

food self-supply consumption prosumption household consumer trends.

Key words

samozaopatrzenie żywnościowe konsumpcja prosumpcja gospodarstwo domowe trendy konsumenckie.

JEL Classification

D12 D16 E21 M30

Streszczenie

The article presents premises inscribing food self-supply in new trends occurring in consumer behavior and shows the opinions of consumers on food self-supply. The analysis used research conducted in 2017 in the Mazowieckie voivodship among representatives of rural households. Food self-supply is part of the concept of sustainable development and sustainable consumption. It is an example of the greening of consumption, and of conscious and collaborative consumption. The most important factors entering food self-supply into new consumer trends are natural and healthy food produced in accordance with sustainable development, care for health and the natural environment, cultivating traditions, but also product individualization related to the use of free time.

Abstract

W Artykule przedstawiono przesłanki wpisujące samozaopatrzenie żywnościowe w nowe trendy zachodzące w zachowaniach konsumentów oraz ukazanie opinii respondentów na temat samozaopatrzenia żywnościowego. W analizie wykorzystano badania własne przeprowadzone w 2017 roku w województwie mazowieckim wśród przedstawicieli wiejskich gospodarstw domowych. Samozaopatrzenie żywnościowe wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. Jest przykładem ekologizacji konsumpcji, konsumpcji świadomej i kolaboratywnej. Najważniejsze czynniki wpisujące samozaopatrzenie żywnościowe w nowe trendy konsumenckie to naturalna i zdrowa żywność produkowana w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, dbałość zdrowie i stan środowiska przyrodniczego, kultywowanie tradycji, ale także indywidualizacja produktowa związana z wykorzystaniem czasu wolnego.