THE STAGES OF FIRM LIFE CYCLE AND CAPITAL STRUCTURE RATIOS FOR COMPANIES OF INDUSTRY

Mirosław Wasilewski1, Joanna Żurakowska2
1 Warsaw University of Life Science – SGGW , 2 Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713 (Warsaw University of Life Science – SGGW )
Żurakowska, Joanna; ORCID: 0000-0002-3811-4586 (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska )
THE STAGES OF FIRM LIFE CYCLE AND CAPITAL STRUCTURE RATIOS FOR COMPANIES OF INDUSTRY
Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a struktura kapitału przedsiębiorstw przemysłowych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 256-267

Słowa kluczowe

industry companies firm life cycle capital structure

Key words

przedsiębiorstwa przemysłowe faza cyklu życia przedsiębiorstwa struktura kapitału.

JEL Classification

G31 G32

Streszczenie

This paper presents research on the dependency between the particular stages of a firm’s life cycle and selected capital structure ratios. The findings are in line with the pecking order theory of capital structure, stating that early stages of a firm’s life cycle should be characterised by the tendency for financing through debt. However, this stands in opposition to both the trade-off theory, and the research conducted on several Polish companies. The enterprises in their stages of introduction and growth were characterised by a substantially lower level of total assets to shareholders' equity ratio in their sources of finance, when compared to those in the shake-out stage. The companies in their growth stage were marked by a significantly higher level in the share of long-term commitments in sources of finance, as compared to the enterprises in their maturity, shake-out and decline stage. Also, the introduction stage showed a significantly higher level in the share of short-term commitments in sources of finance, in comparison with those being in their growth, maturity, and shake-out stage.

Abstract

W opracowaniu przedstawiono badania dotyczące zależności pomiędzy różnymi fazami cyklu życia przedsiębiorstwa a wybranymi miarami struktury kapitału. Wyniki przeprowadzonych badań pokryły się z teorią wydziobywaną struktury kapitału mówiącą, że we wczesnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa powinna występować skłonność do finansowania się długiem, natomiast są w sprzeczności z teorią wymiany, jak również badaniami przeprowadzonymi na polskich spółkach. Przedsiębiorstwa w fazie wprowadzenia i wzrostu charakteryzowały się istotnie niższym poziomem wskaźnika udziału kapitału własnego w źródłach finansowania, w porównaniu z tymi znajdującymi się w fazie wstrząsu. Istotnie wyższym poziomem udziału zobowiązań długoterminowych w źródłach finansowania charakteryzowały się przedsiębiorstwa w fazie wzrostu, w porównaniu z przedsiębiorstwami znajdującymi się w fazie dojrzałości, wstrząsu oraz upadku. Przedsiębiorstwa w fazie wprowadzenia charakteryzowały się istotnie wyższym poziomem udziału zobowiązań krótkoterminowych w źródłach finansowania w porównaniu z przedsiębiorstwami z fazy wzrostu, dojrzałości oraz wstrząsu.