THE BLOG AS A COMMUNICATION TOOL IN THE ASSESSMENT OF YOUNG CONSUMERS - THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH

Magdalena Kowalska
University of Szczecin
Kowalska, Magdalena; ORCID: 0000-0001-9386-7110 (University of Szczecin)
THE BLOG AS A COMMUNICATION TOOL IN THE ASSESSMENT OF YOUNG CONSUMERS - THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH
Blog jako narzędzie komunikacji w ocenie młodych konsumentów – wyniki badań empirycznych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 57-67

Słowa kluczowe

blog generation Y blogosphere online communication influencer marketing

Key words

blog generation Y blogospfara online communication influencer marketing.

JEL Classification

M31 O30

Streszczenie

The aim of the article is to explore the attitudes of young people towards the use of company blogs as a communication tool between the company and clients and source of information about products and/or the company. In the first part of the article, based on the analysis of secondary sources, the history of the development of modern blogs is presented. This part also discusses the classification of blogs and the potential of the blogosphere as a virtual community as well as the numerous benefits resulting from running a corporate blog. The second part of the study presents the results of the primary research carried out among a representative sample of young people (aged 15-24), whose aim was to recognize their attitudes towards the use of corporate blogs in marketing communication.

Abstract

Celem artykułu jest eksploracja przekonań i postaw młodych osób wobec wykorzystania blogów firmowych jako narzędzia komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami oraz źródła informacji o produktach i/lub firmie. W pierwszej części artykułu w oparciu o analizę źródeł wtórnych zaprezentowano historię powstania współczesnych blogów, omówiono ich klasyfikację, wskazano na potencjał blogosfery jako wirtualnej społeczności, a także omówiono liczne korzyści wynikające z prowadzenie bloga korporacyjnego. W drugiej części opracowania zaprezentowano wyniki badań pierwotnych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli młodych osób (w wieku 15-24 lat), których celem było poznanie ich postaw względem wykorzystanie blogów korporacyjnych w komunikacji marketingowej