Podstawy teoretyczne stabilizacyjnej roli narzędzi fiskalnych w gospodarce rynkowej

Ryszard Barczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Barczyk, Ryszard; ORCID: 0000-0002-9875-4403 (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu )
Podstawy teoretyczne stabilizacyjnej roli narzędzi fiskalnych w gospodarce rynkowej
THEORETICAL BASIS OF THE STABILIZING ROLE OF FISCAL INSTRUMENTS IN A MARKET ECONOMY
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 7-16

Słowa kluczowe

stabilizacja makroekonomiczna narzędzia fiskalne dyskrecjonalne i automatyczne wahania koniunkturalne bezrobocie inflacja.

Key words

macroeconomic stabilization fiscal discretional and automatic instruments cyclical fluctuations unemployment inflation.

JEL Classification

E62 E32

Streszczenie

W wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych są podejmowane za pomocą narzędzi fiskalnych lub/i pieniężnych działania stabilizacyjne, których celem jest m.in. wpływanie na morfologię cykli koniunkturalnych, na równowagę na rynku pracy i dążenie do utrzymywania stabilnej wartości pieniądza. Celem pracy jest zbadanie hipotetycznego wpływu dyskrecjonalnych jak i automatycznych narzędzi polityki fiskalnej na stabilizację sfery realnej jak i nominalnej zamkniętej gospodarki rynkowej. Praca ma charakter rozważań hipotetycznych, a na jej początku zostaną sformułowane cele stabilizacji makroekonomicznej i możliwości ich realizacji. W dalszej części zostaną przedstawione narzędzia fiskalne dyskrecjonalne i działające automatycznie i charakter ich wpływu na osiąganie sformułowanych wcześniej celów. Instrumenty fiskalne mogą i powinny być stosowane w działaniach stabilizacyjnych, a szczególnie ważne powinny być narzędzia działające automatycznie.

Abstract

By means of fiscal and/or monetary instruments, highly developed market economies undertake stabilization activities which aim (among other things) to influence the morphology of business cycles and the equilibrium of the labor market, as well as striving to maintain a stable value of currency. The aim of the article is to examine the hypothetical impact of both discretionary and automatic fiscal policy tools on stabilization of the real and the nominal sphere of a closed market economy. The article is hypothetical in nature. First, the aims of macroeconomic stabilization and the possibilities of their implementation are discussed. Later, discretional and automatic fiscal instruments are presented, and the nature of their impact upon accomplishment of the previously formulated goals is examined. Fiscal instruments can and should be used in stabilization activities and the tools that operate automatically should be particularly important for policy makers.