CORE & MORE – THE CONCEPT OF INTELLIGENT REPORTING FOR CORPORATE INFORMATION

Kamil Mazurkiewicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Mazurkiewicz, Kamil; ORCID: 0000-0003-0839-0712 (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
CORE & MORE – THE CONCEPT OF INTELLIGENT REPORTING FOR CORPORATE INFORMATION
Core & More - koncepcja inteligentnej sprawozdawczości informacji korporacyjnych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 104-113

Słowa kluczowe

corporate reporting stakeholders Core & More

Key words

raportowanie korporacyjne interesariusze Core & More

JEL Classification

M40 M41 G34

Streszczenie

This article deals with the problem of a new way of reporting corporate information – the Core & More concept. Its aim is to evaluate the Core & More concept as it relates to the increasing transparency of corporate reporting as well as to the transparency of information provided to stakeholders. On the basis of a critical review of the subject literature, reports of sector institutions and interviews with representatives of business practices, the research hypothesis was verified positively. Corporate reports that conform to the standards of the Core & More concept are more transparent and the information given to stakeholders is structured. The Core & More concept allows to derogate from the silo approach of reporting. It structures information, makes it more readable and more logical to understand. The implementation of this concept, however, requires reporting persons to use abstract thinking. Additionally, while creating reports, one should have both IT skills and IT support because this concept involves, to a large extent, the use of IT tools.

Abstract

W niniejszym artykule poruszono problematykę nowego sposobu sprawozdawczości informacji korporacyjnej – koncepcji Core & More. Celem artykułu jest ocena koncepcji Core & More pod kątem zwiększenia transparentności raportu korporacyjnego oraz przejrzystości przekazywanej interesariuszom informacji. Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu, raportów instytucji branżowych oraz wywiadów z przedstawicielami praktyki gospodarczej pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą. Raport korporacyjny sporządzone zgodnie z koncepcją Core & More jest bardziej transparentny a informacja przekazywana interesariuszom ustrukturyzowana. Koncepcja Core & More pozwala odejść od silosowego podejścia do sprawozdawczości. Strukturyzuje informacje, sprawia, że jest ona czytelniejsza w odbiorze i bardziej logiczna. Jednak wdrożenie tej koncepcji wymusza na raportujących abstrakcyjnego myślenia. Dodatkowo tworząc raport zgodnie z Core & More konieczne jest posiadanie umiejętności i zaplecza informatycznego, ponieważ koncepcja ta zakłada w dużej mierze wykorzystanie narzędzi informatycznych.