SOURCES OF FINANCING TASKS FOR PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: FINDINGS IN LIGHT OF THEIR REPORTING

Aleksandra Pisarska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pisarska, Aleksandra; ORCID: 0000-0002-8165-0691 (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
SOURCES OF FINANCING TASKS FOR PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: FINDINGS IN LIGHT OF THEIR REPORTING
Źródła finansowania zadań publicznych szkół wyższych: ustalenia w świetle ich sprawozdawczości
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 155-176

Słowa kluczowe

sources of financing university tasks report public higher education institutions.

Key words

źródła finansowania zadania uczelni sprawozdania finansowe uczelnie publiczne

JEL Classification

I23 M41 M49

Streszczenie

The purpose of this study is to recognize the share of self-generated sources of financing for activities of public higher education institutions as part of their general stream of financing. Therefore, the key question that will be answered in this study is: how is the structure of financing sources of a studied institution of higher education formed? In the theoretical section, findings were based on the results of literature research. In turn, in the empirical part, findings were based on the results of a case study supported by observation in a multi-field participating university. The entity's financial statements were also used. On the basis of the research results, the structure of financing sources for the studied public institution of higher education was determined, indicating the possibility of using the entity's financial reporting for this purpose. It was noticed, based on the classification of the sources of financial supply indicated in the literature, that they are heterogeneous – drawn from both the public and private sectors. An increase in the share of funds supplied from the private sector was also revealed. In turn, private sources mainly came from fees related to the teaching process. Private sources also included those from commercialization of research results. The research presented in the study has provided new knowledge about the structure of the financing sources of a public education of higher institution in the context of current conditions for its functioning. In particular, the research helps supplement the existing scarcity of knowledge about the share of self-generated financing for a public higher education institution in the general financing stream of its activities.

Abstract

Celem opracowania jest rozpoznanie udziału źródeł własnych finansowania działalności publicznej uczelni wyższej w ogólnym strumieniu finansowania jej działalności. W związku z tym kluczowe pytanie, na jakie zostanie udzielona odpowiedź w tym opracowaniu dotyczy tego, jak ukształtowana jest struktura źródeł finansowania badanej uczelni? W części teoretycznej ustalenia oparto na wynikach badań literatury. Z kolei w części empirycznej ustalenia te oparto na wynikach studium przypadku wspartych obserwacją uczestniczącą w uniwersytecie wielodziedzinowym. Wykorzystano także sprawozdania finansowe tego podmiotu. Na podstawie wyników przeglądu literatury oraz badań empirycznych ustalono ukształtowanie struktury źródeł finansowania poddanej badaniu uczelni publicznej, wskazując na możliwość wykorzystania w tym celu sprawozdawczości finansowej podmiotu. Zauważono, kierując się klasyfikacją źródeł zasilania finansowego wskazywaną w literaturze, że są one heterogeniczne. W części są one ulokowane w sektorze publicznym, a w części w sektorze prywatnym. Odsłonięto także wzrost udziału zasilania badanej uczelni środkami z sektora prywatnego. Z kolei źródła prywatne pochodzą głównie z opłat związanych z procesem dydaktycznym. Źródłami prywatnymi są także te z komercjalizacji wyników badań naukowych. Przedstawione w opracowaniu badania dostarczyły nowej wiedzy o strukturze źródeł finansowania uczelni publicznej w kontekście aktualnych uwarunkować jej funkcjonowania. W szczególności przyczyniły się do uzupełnienia istniejącego niedostatku wiedzy o udziale źródeł własnych finansowania działalności publicznej uczelni wyższej w ogólnym strumieniu finansowania jej działalności.