Polityka makroostrożnościowa w Unii Europejskiej wobec instytucji ważnych systemowo

Irena Pyka1, Aleksandra Nocoń2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pyka, Irena; ORCID: 0000-0001-5524-3550 (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Nocoń, Aleksandra; ORCID: 0000-0003-3250-2382 (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Polityka makroostrożnościowa w Unii Europejskiej wobec instytucji ważnych systemowo
MACROPRUDENTIAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION AGAINST SYSTEMICALLY IMPORTANT FINANCIAL INSTITUTIONS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 189-204

Słowa kluczowe

polityka makroostrożnościowa instytucje ważne systemowo bufory kapitałowe MREL TLAC

Key words

macroprudential policy systemically important financial institutions capital buffers MREL TLAC

JEL Classification

G21 G28

Streszczenie

Polityka makroostrożnościowa wprowadzona regulacjami bazylejskimi po globalnym kryzysie finansowym ma charakter prewencyjny, chociaż obejmuje swym zakresem szereg rozwiązań instytucjonalnych i instrumentalnych, służących zapobieganiu materializacji ryzyka systemowego. Analiza tych rozwiązań została powiązana w opracowaniu z ich ukierunkowaniem na finansowe instytucje ważne systemowo (SIFIs), działające w Unii Europejskiej. Wskazuje się w nim, że wprowadzone do polityki makroostrożnościowej rozwiązania instytucjonalne i instrumentalne zwiększają znacznie dyscyplinę regulacyjną w systemie finansowym współczesnej gospodarki, nie zawsze natomiast są przejrzyste, a ich skuteczność ograniczona, z uwagi na właściwości ryzyka systemowego. Rozproszenie regulacyjne obserwuje sie również w Unii Europejskiej w odniesieniu do finansowych instytucji ważnych systemowo. Wzmacnia ono argumenty na rzecz tezy o niskiej skuteczności polityki makroostrożnościowej w dyscyplinowaniu stabilizującej roli SIFIs w systemie finansowym gospodarki globalnej.

Abstract

The macroprudential policy implemented due to the Basel regulations after the global financial crisis has a preventive nature, although it covers a number of institutional and instrumental solutions aimed at preventing the materialisation of systemic risk. The analysis of these solutions has been linked in the article with their orientation on financial systemically important institutions (SIFIs), operating in the European Union. It is indicated that institutional and instrumental solutions, implemented through the macroprudential policy, significantly increase regulatory discipline in the financial system of the modern economy; however they are not always transparent and their effectiveness is limited, due to the nature of systemic risk. Regulatory dispersion in the European Union is also observed in relation to systemically important financial institutions. It strengthens the arguments in favor of the idea that macroprudential policy has low effectiveness in disciplining the stabilizing role of SIFIs in the financial system of the global economy.