SPATIAL ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 CASES AND GLOBALISATION IN EUROPE

Yılmaz Toktaş
Amasya University
Toktaş, Yılmaz; ORCID: 0000-0002-6996-7987 (Amasya University)
SPATIAL ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 CASES AND GLOBALISATION IN EUROPE
Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 255-265

Słowa kluczowe

spatial analyses Covid-19 Europe globalisation

Key words

analizy przestrzenne Covid-19 Europa globalizacja

JEL Classification

I1 P1 F6

Streszczenie

With the globalisation process, economic, social and political structures have become more and more intertwined. Due to the current Covid-19 pandemic, it has been observed that epidemics such as Covid-19 are globalising and that they turn into pandemics on a global scale. In this study, it is suggested that, along with Covid-19’s distinctive abilities such as spreading rapidly, the fact that the world has become more mobile and integrated due to globalisation is considered to have an impact on the pandemic; thus, the effect of globalisation on Covid-19 cases in European countries was investigated through spatial analysis methods. The results of Moran’s I test carried out on Covid-19 cases in European countries suggest that there is positive autocorrelation. According to the LISA analysis results, it was found that the UK, the Netherlands, France, and Belgium not only have a higher number of Covid-19 cases, but also have been affected by the countries with a number of cases above the European mean. According to the results of Spatial Error Model designed to examine the effect of globalisation, it was found that globalisation had a slight but positive effect on Covid-19 cases in Europe.

Abstract

Wraz z procesem globalizacji struktury gospodarcze, społeczne i polityczne stają się coraz bardziej ze sobą powiązane. Ze względu na obecną pandemię Covid-19 zaobserwowano, że epidemie takie jak Covid-19 zglobalizują się i przekształcają się w pandemie na skalę globalną. W badaniu tym sugeruje się, że wraz z charakterystycznymi zdolnościami Covid-19, takimi jak szybkie rozprzestrzenianie się, fakt, że świat stał się bardziej mobilny i zintegrowany z powodu globalizacji, jest uważany za mający wpływ na pandemię; w związku z tym wpływ globalizacji na przypadki Covid-19 w krajach europejskich badano za pomocą metod analizy przestrzennej. Wyniki testu I Morana przeprowadzonego na temat przypadków Covid-19 w krajach europejskich sugerują, że istnieje pozytywna autokorelacja Zgodnie z wynikami analizy LISA stwierdzono, że Zjednoczone Królestwo, Niderlandy, Francja i Belgia mają nie tylko większą liczbę spraw dotyczących covid-19, ale także zostały dotknięte przez kraje, w których wiele przypadków jest powyżej średniej europejskiej. Zgodnie z wynikami modelu błędu przestrzennego mającego na celu zbadanie wpływu globalizacji stwierdzono, że globalizacja miała niewielki, ale pozytywny wpływ na przypadki Covid-19 w Europie.