THE SHADOW ECONOMY AND ITS IMPACT ON A COUNTRY’S FINANCIAL POTENTIAL

Nadiia Davydenko1, Ivan Olifer2, Natalia Wasilewska3, Mirosław Wasilewski4
1, 2 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 3 Jan Kochanowski University in Kielce, 4 Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Davydenko, Nadiia; ORCID: 0000-0001-7469-5536 (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Olifer, Ivan; ORCID: 0000-0003-1404-8761 (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Wasilewska, Natalia; ORCID: 0000-0001-8638-4735 (Jan Kochanowski University in Kielce)
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713 (Warsaw University of Life Sciences – SGGW)
THE SHADOW ECONOMY AND ITS IMPACT ON A COUNTRY’S FINANCIAL POTENTIAL
Szara strefa i jej wpływ na potencjał finansowy kraju
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 31-42

Słowa kluczowe

shadow economy financial potential developing countries advanced economies corruption.

Key words

szara strefa potencjał finansowy kraje rozwijające się gospodarki rozwinięte korupcja.

JEL Classification

O17

Streszczenie

The aim of the article is to reveal the essence of the shadow economy and its impact on the financial potential of a country. We have discovered that the shadow economy is an objective phenomenon which is inherent in the economic systems of all countries, and that its level is determined by the level of development of the economic system, the difficulty of identifying all possible variants of the shading processes, and the moral and cultural characteristics of the country. It has been established that the shadow economy plays a major role in developing countries and that the level of the shadow economy in advanced economies is significantly lower. Thus, due to the results of the correlation-regression analysis, an inverse relationship between the level of GDP and the shadow economy was established. A system of measures aimed at preventing and combating corruption is proposed.

Abstract

Celem opracowania jest określenie istoty szarej strefy i jej wpływu na potencjał finansowy kraju. Stwierdzono, że szara strefa jest zjawiskiem obiektywnym, nieodłącznym dla systemów gospodarczych wszystkich krajów. Poziom szarej strefy jest determinowany stopniem rozwoju systemu gospodarczego, trudnością w zidentyfikowaniu wszystkich możliwych wariantów procesów w jej ramach oraz moralnością, a nawet kulturą charakteryzującą dany kraj. Ustalono, że szara strefa odgrywa istotną rolę w krajach rozwijających się, natomiast jej poziom w gospodarkach rozwiniętych jest znacznie niższy. Na podstawie wyników analizy korelacji-regresji ustalono odwrotną zależność między poziomem PKB a wielkością szarej strefy. Zaproponowano system środków mających na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji.