NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN POLAND: THEIR ROLE AND SOURCES OF FINANCING

Magdalena Dąbkowska-Dworniak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dąbkowska-Dworniak, Magdalena; ORCID: 0000-0001-8740-3790 (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN POLAND: THEIR ROLE AND SOURCES OF FINANCING
Organizacja pozarządowe w Polsce – rola i ich źródła finasowania
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 43-53

Słowa kluczowe

sources of financing NGO

Key words

źródła finansowania organizacje pozarządowe

JEL Classification

L31 G38 I22

Streszczenie

Non-governmental organizations (NGOs) are institutions that belong most often to the social service sector, whose goals are to meet the specific needs of people that are not being met, or not being met adequately, by commercial organizations or state administrations. Such NGOs work to help citizens develop and to improve themselves and their life situations. This article presents an overview of the role played by NGOs in Poland and how they are funded.

Abstract

Organizacje pozarządowe to instytucje zaliczające się do sektora społecznego, potrafiącego zaspokoić specyficzne potrzeby ludzi, których nie zaspokajają organizacje komercyjne i administracja państwowa. NGOsy wychowują, pomagają rozwijać i samorealizować się obywatelom. Artykuł przedstawia rolę jaką odgrywają organizacje pozarządowe oraz w jaki sposób są finansowanie. W artykule wykorzystano metodę desk research - przedstawiono i omówiono wyniki badań wtórnych, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Główny Urząd Statystyczny.