PROSUMERIC ACTIVITY OF CONTEMPORARY FINAL PURCHASERS VS. THEIR RELATIONSHIPS WITH OFFERORS

Agnieszka Baruk
Lodz University of Technology
Baruk, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-2864-509X (Lodz University of Technology)
PROSUMERIC ACTIVITY OF CONTEMPORARY FINAL PURCHASERS VS. THEIR RELATIONSHIPS WITH OFFERORS
Aktywność prosumpcyjna współczesnych nabywców finalnych a relacje łączące ich z oferentami
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 7-19

Słowa kluczowe

final purchaser relationships offeror prosumption

Key words

nabywca finalny relacje oferent prosumpcja

JEL Classification

M31

Streszczenie

The article is of a theoretical and empirical nature. To prepare the theoretical part the available literature on marketing and consumer behaviour was cognitively and critically analysed. The results of the analysis allowed for identifying a knowledge gap and a research gap in this area. So far, purchaser activity in the context of relationships and image has not been analysed, especially in relation to offerors perceived as the initiators of communication and creation behaviours of purchasers. Therefore, the aim of the article was to define the significance of mutual relationships between purchasers and offerors in relation to the activity of final purchasers. A research hypothesis was verified: that the perception of offerors as the initiators of the activity of final purchasers differentiates the range of this activity. In order to achieve the goal and check the formulated hypothesis, a nationwide empirical research was conducted. The research involved a questionnaire for collecting primary data, which was afterwards statistically analysed by means of cluster analysis and the Kruskal-Wallis test. The results revealed that good relationships were important or very important for the majority of respondents. The perception of offerors was significant as far as the form of marketing activity for purchasers are concerned. However, it is possible to note statistically significant differentiation in the case of two forms of purchaser activity. So, the research hypothesis turned out to be valid only for these two forms.

Abstract

Artykuł ma character opracowania teoretyczno-empirycznego. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zachowań konsumenckich. Wyniki tej analizy pozwoliły na zidentyfikowanie luki wiedzy i luki badawczej. Dotychczas bowiem nie analizowano zakresu aktywności nabywców w kontekście relacyjno-wizerunkowym, zwłaszcza w odniesieniu do sposobu postrzegania oferentów jako inicjatorów komunikacyjnych i kreatywnych zachowań nabywców. Dlatego też, celem artykułu było określenie znaczenia, jakie mają wzajemne relacje między nabywcami, a oferentami w odniesieniu do zakresu aktywności nabywców finalnych. Weryfikacji poddano hipotezę badawczą mówiącą, iż sposób postrzegania oferentów jako inicjatorów aktywności nabywców finalnych różnicuje jej zakres. Dążąc do osiągnięcia wymienionego celu oraz sprawdzenia sformułowanej hipotezy przeprowadzono ogólnopolskie badania empiryczne, podczas których do zebrania danych pierwotnych wykorzystano metodę badania ankietowego. Zebrane dane pierwotne poddano analizie statystycznej, w trakcie której zastosowano metodę analizy skupień oraz test Kruskala-Wallisa. Okazało się, że dla większości ankietowanych dobre relacje z oferentami były ważne lub wręcz bardzo ważne. Sposób postrzegania oferentów miał znaczenie, jeśli chodzi o zakres form aktywności marketingowej nabywców. Jednak o zróżnicowaniu statystycznie istotnym można mówić w przypadku dwóch form aktywności. Tym samym więc stwierdzenie zawarte w hipotezie badawczej w przypadku respondentów okazało się prawdziwe tylko dla nich.