INDICATIONS OF CONSUMERS’ PROSUMER BEHAVIOUR ON THE FOOD MARKET

Marzena Lemanowicz
Warsaw University of Life Sciences
Lemanowicz, Marzena; ORCID: 0000-0002-5114-9185 (Warsaw University of Life Sciences)
INDICATIONS OF CONSUMERS’ PROSUMER BEHAVIOUR ON THE FOOD MARKET
Przejawy zachowań prosumpcyjnych konsumentów na rynku żywności
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 81-91

Słowa kluczowe

prosumption prosumer behaviour consumer trends food market

Key words

prosumpcja zachowania prosumpcyjne trendy konsumenckie rynek żywności.

JEL Classification

M31 D12

Streszczenie

The objective of this article was to identify examples of prosumer behaviour in the food market, to examine the degree of customer involvement and to measure the attitudes (opinions) of respondents regarding customer engagement in creation/improvement of a product. The most popular activities undertaken by consumers in the field of prosumption were selected and consumer involvement in various types of marketing campaigns organized by producers was determined. The survey was conducted among 320 respondents. The conducted research indicates consumer activity in the field of prosumption; however, respondents mainly manifest behaviour that do not require them to be very active. Sharing opinions on purchased food products is one of the manifestations of prosumer behaviour and these actions are undertaken with great frequency and willingness. The study also identified consumer participation in creating new products and improving existing ones. Over half of the respondents (64.4%) declared that they participated in these activities, however their participation is rare or very rare. In addition, consumers express positive opinions about the organization of such activities by companies and most of them believe that there are too few such activities on the market.

Abstract

Celem artykułu było zidentyfikowanie przykładów zachowań prosumpcyjnych na rynku żywności, określenie stopnia zaangażowania konsumentów w te działania i pomiar postaw (opinii) respondentów dotyczących zaangażowania klienta w tworzenie/ulepszanie produktów. Na podstawie przeprowadzonych badań wyłoniono najbardziej popularne działania podejmowane przez konsumentów z zakresu prosumpcji, określono zaangażowanie konsumentów w różnego rodzaju akcje marketingowe organizowane przez producentów. Badanie ankietowe przeprowadzono w grupie 320 respondentów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wyrażanie opinii na temat zakupionych produktów spożywczych jest jednym z przejawów zachowań prosumpcyjnych i działania te podejmowane są z dużą częstotliwością i chęcią. W badaniu zidentyfikowano również uczestnictwo konsumentów w kreowaniu nowych produktów i ulepszaniu już istniejących. Ponad połowa respondentów (64,4%, 206 osób) zadeklarowała, ze uczestniczy w tych działaniach, jednakże udział ten jest rzadki bądź bardzo rzadki. Przeprowadzone badania wskazują na aktywność konsumentów w zakresie prosumpcji, jednakże respondenci przejawiają głównie zachowania nie wymagające od nich dużej aktywności. Ponadto konsumenci wyrażają pozytywne opinie na temat organizowania tego typu działań przez firmy i większość z nich uważa, że na rynku jest ich za mało.