Rola gmin w finansowaniu ochrony środowiska w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej

Joanna Karpińska

Karpińska, Joanna
Rola gmin w finansowaniu ochrony środowiska w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej
The role of communal authorities in financing environmental protection after the Polish accession to the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 152-160

Słowa kluczowe

ochrona środowiska inwestycje proekologiczne fundusze strukturalne władza lokalna

Key words

environment protection pro-environmental investments structural funds local council

Streszczenie

Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stawia wyzwania do zmodyfikowania dotychczasowej polityki ekologicznej Polski. Dąży się do przystosowania istniejących instytucji, a przede wszystkim Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także Banku Ochrony Środowiska, do zadań wynikających z zarządzania środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych. Ostatnie zmiany wymuszają wypracowanie form i zasad współpracy międzyregionalnej i międzypaństwowej w finansowaniu przedsięwzięć o charakterze regionalnym i europejskim ograniczających zanieczyszczenia transgraniczne, służących zachowaniu bioróżnorodności i produkcji energii odnawialnej z wykorzystaniem środków krajowych, unijnych oraz międzynarodowych publicznych instytucji finansowych.

Abstract

The main aim of the paper is to show the sources of funds for environmental protection after the Polish accession to the European Union, with a special emphasis on governmental funds. Its indirect aim is an elaboration of special topics for dealing with the implementation of investment projects connected with protection of environment. The paper presents changes in the social consciousness with respect to the protection of the environment. It provides an analysis of expenses in pro-environmental investments. Data are drawn from the professional literature, press and surveys