Oddziaływanie wsparcia finansowego środkami UE na sytuację dochodową polskiego rolnictwa

Agata Marcysiak

Marcysiak, Agata; ORCID: 0000-0003-2534-9877
Oddziaływanie wsparcia finansowego środkami UE na sytuację dochodową polskiego rolnictwa
Influence of EU financial support on agricultural incomes in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 170-177

Słowa kluczowe

dochodowość rolnictwa dopłaty bezpośrednie

Key words

agricultural income direct payments

Streszczenie

Istotnym elementem wpływającym od roku 2004 na sytuację dochodową polskiego rolnictwa są dopłaty bezpośrednie. Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych funkcjonują w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej UE. Podstawową funkcją tej formy finansowania jest wsparcie dochodów z działalności rolniczej. Średnia wielkość tej płatności w badanych gospodarstwach wynosiła 3862 zł. Największy udział płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w dochodzie z gospodarstwa rolniczego występował w gospodarstwach najmniejszych obszarowo.

Abstract

The crucial element which has influenced incomes in Polish agriculture since 2004 is direct payments. Direct payments for the rural areas are central to the Common Agricultural Policy of EU. The primary function of such funds is supporting the agricultural incomes. The average amount of the payment in the investigated farms was 8324 PLN. The biggest share of direct payments for agricultural lands in farm income was received by the smallest farms.