Polityka rolna Unii Europejskiej w świetle mierników OECD

Renata Przygodzka

Przygodzka, Renata
Polityka rolna Unii Europejskiej w świetle mierników OECD
EU Commmon Agricultural Policy in light of OECD indicators
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 188-197

Słowa kluczowe

Wspólna Polityka Rolna wskaźniki OECD

Key words

Common Agricultural Policy OECD indicators

Streszczenie

Artykuł prezentuje charakter zmian Wspólnej Polityki Rolnej, jakie dokonywały się w ciągu minionych 15 lat, przez pryzmat mierników wsparcia rolnictwa obliczanych w krajach OECD. Najbardziej widoczne jest niewątpliwie dążenie Unii do ograniczania udziału wydatków na realizację tej polityki. Potwierdzenie we wskaźnikach znajdują także działania na rzecz ograniczania instrumentów zniekształcających mechanizm rynkowy

Abstract

The article presents the changes in Common Agricultural Policy that have been made within the last 15 years, seen from the angle of agricultural support indicators calculated in the OECD countries. Undoubtedly, the EU is striving to reduce expenses for policy implementation. In addition, undertaking actions for limiting the instruments which distort market mechanisms (coupled policies) is confirmed by the indicators.