Procesy konsolidacji w polskim sektorze bankowym

Jakub Kraciuk

Kraciuk, Jakub; ORCID: 0000-0001-8046-147X
Procesy konsolidacji w polskim sektorze bankowym
Consolidation processes in the Polish banking sector
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 282-292

Słowa kluczowe

fuzje i przejęcia sektor bankowy

Key words

mergers and takeovers banking sector

Streszczenie

Od początku lat dziewięćdziesiątych polski sektor bankowy podlega ciągłym przemianom. Ważnymi elementami przemian są procesy konsolidacji i koncentracji dokonujące się w tym sektorze. W procesach tych aktywnie uczestniczą banki zagraniczne, które poprzez prywatyzację oraz przejęcia polskich banków opanowały znaczą część polskiego sektora finansowego. W opracowaniu przedstawiono procesy koncentracji dokonujące się w polskim sektorze bankowym, rolę banków zagranicznych w tych procesach, a także wpływ fuzji i przejęć na rozwój analizowanego sektora oraz na polską gospodarkę.

Abstract

From the beginning of the 90’s the Polish banking sector has been changing. Consolidation and concentration processes taking place in the sector have been essential parts of these changes.. Foreign banks have actively participated in the process taking over a large share of the Polish financial sector by privatisation and takeovers of Polish banks. The paper describes consolidation processes taking place in the Polish banking sector, the role that foreign banks play in the processes, as well as impacts of mergers and takeovers on the sector’s development and the Polish economy.