Analiza udziału grupy nowych członków Unii Europejskiej w światowym handlu rybami i przetworami rybnym

Edyta Pawlak

Pawlak, Edyta
Analiza udziału grupy nowych członków Unii Europejskiej w światowym handlu rybami i przetworami rybnym
Analysis of the share of the new EC member states in the global trade in fish and fish products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 312-320

Słowa kluczowe

eksport ryb import ryb eksport przetworów rybnych import przetworów rybnych UE(15) kraje nowoprzyjęte

Key words

exports imports fish fish products EU(15) new member states

Streszczenie

Przedstawiono analizę poziomu eksportu i importu ryb i przetworów rybnych w wyrażeniu wartościowym (w tys. USD) w podziale na grupę 15 krajów UE (tzw. „starej” UE) oraz na grupę 10 krajów, nowych członków UE. Na podstawie zgromadzonego materiału przedstawiono zmiany w wartości handlu światowego rybami i przetworami rybnymi, określono poziom wartości eksportu, importu i saldo obrotów handlowych krajów „starej” Unii Europejskiej i 10 nowoprzyjętych państw. Przyjmując podstawowy wskaźnik udziału danego kraju lub grupy krajów w światowym eksporcie i imporcie, określono udział 15 krajów UE i 10 nowoprzyjętych krajów do UE w światowym eksporcie i imporcie ryb i przetworów rybnych

Abstract

The paper presents an analysis of exports and imports of fish and fish products in terms of their value (thousand of USD) in the so called ‘old EU member states’ (15 countries) and ‘new member states’ (10 countries). The acquired information and data made it possible to identify changes in the value of world trade in fish and fish products, to estimate the exports and imports as well as the balance of trade in the above groups of countries. The share of the EU(15) memeber states and the newly accepted ones in the world exports and imports of fish and fish products as well as the impact of the EU extension on the worldwide and regional trade in fish and fish products is presented.